@กทม. พร้อมพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็น Smart city ทั้ง 6 มิติ

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 22 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 257 ครั้ง

          @กทม. พร้อมพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็น Smart city ทั้ง 6 มิติ
(22.พ.ย.61) นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมประชุม คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแนวทาง พัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เป็น Smart city ทั้ง 6 มิติ ได้แก่ 1. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 2. ด้านการเดินทาง ขนส่ง (Mobility) 3.ด้านประชาสังคม (People) 4. ด้านการบริหารภาครัฐ (Governance) 5.ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety) 6. ด้านเศรษฐกิจ ( Economy)

ค่านิยม “Smart BMA”
S = Services Bangkok มหานครแห่งการบริการ
M = Mastery Bangkok มหานครฉลาด
A = Agility Bangkok มหานครแห่งการปรับตัว
R = Respect Bangkok มหานครแห่งมาตรฐาน
T = Transparency Bangkok มหานครแห่งความโปร่งใส
B = Benevolence Bangkok มหานครแห่งความเอื้ออาทร
M = Modernized Bangkok มหานครทันสมัย
A = Altruism Bangkok มหานครแห่งผู้มาเยือน

อัลบั้มภาพ