ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 62 ตามที่กำหน

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 9 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 835 ครั้ง

 


         นายกฤษฎา ศิริพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2562

         โดยกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.2) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62 ภาษีป้าย กำหนดให้เจ้าของป้ายยื่นแบบรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ณ สำนักงานเขต ซึ่งป้ายนั้นตั้งอยู่ สำหรับป้ายที่แสดงไว้ที่ยานพาหนะที่ต้องเสียภาษีให้ยื่น ณ สำนักงานเขต ซึ่งได้จดทะเบียนยานพาหนะนั้น ภายในวันที่ 31 มี.ค. 62 ส่วนเจ้าของที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้ยื่นชำระค่าภาษีภายในวันที่ 30 เม.ย. 62 เอกสารประกอบการยื่นแบบและชำระภาษี ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นแบบ) และสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประกอบการยื่นแบบด้วย

          ทั้งนี้การชำระค่าภาษีทั้ง 3 ประเภทนั้น สามารถชำระได้ที่สำนักงานเขต ทั้ง 50 แห่ง หรือจุดบริการด่วนมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) หรือชำระโดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินของธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้เพื่อความสะดวกยังสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยใช้แบบใบนำการชำระภาษีกรุงเทพมหานครที่แนบไปพร้อมใบแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.8) หรือหนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) หรือหนังสือแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.9) และทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ระบบInternet KTB Online หรือชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร

          ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนประชาชนเสียภาษีทั้ง 3 ประเภท ผ่านช่องทางที่สะดวก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองรายได้ สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันที่กำหนด ทั้งนี้ภาษีของท่านกรุงเทพมหานครจะนำไปร่วมสร้างและพัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

-------------------------------