#สวท. เร่งสร้างมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพสมคำที่ว่า"ยิ้มง่าย ไหว้สวย เต็มใจให้บริการ"

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 17 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

     

#สวท. เร่งสร้างมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563 เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพสมคำที่ว่า"ยิ้มง่าย ไหว้สวย เต็มใจให้บริการ"

     นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษาการผู็อำนวยการสำนัก มอบหมายให้นายปณต ปานสมุทร์ หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่และนายชยพล ศรีหิรัญ หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี ส่วนนันทนาการ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรุ้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับกองงานผู้ตรวจราชการ นำโดย นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และ นายยินยล เสนีวงค์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการสูง เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์เพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2563
     การตรวจประเมินเพื่อเสนอขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกในครั้งนี้ ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่และศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่หนึ่งด้านกายภาพแบบประเมินตนเองเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่หน่วยงานได้ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
   โดยในการตรวจครั้งนี้ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน เรื่องการให้บริการแก่ผู้พิการ ด้านความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม และด้านบริการต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ำ ทางต่างระดับพร้อมรับคำชมจากคณะผู้ตรวจในครั้งนี้ อันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง

อัลบั้มภาพ