สวพ.ร่วมประชุม กทม.จับมือ สนช.ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

เผยแพร่โดย : สำนักผังเมือง - | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

                 (4 ต.ค.62) เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านโยธีไปสู่การปฏิบัติ ตามโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2562 (Yothi Medical Innovation District : YMID) โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เขตดินแดง

                   ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมออกแบบและกำหนดแนวทางในการพัฒนาย่านดังกล่าว ให้เป็นย่านนวัตกรรม โดยดำเนินการปรับปรุงทางเท้าให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามหลักของ Universal Design อันประกอบด้วย ทางลาดขึ้นลงสำรับผู้ใช้ Wheel Chair กระเบื้องนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา สัญญาณไฟทางข้ามแบบมีสัญญาณเสียง จัดให้มีทางจักรยาน และจุดจอดรถ Shutter Bus ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เช่น กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางตามแนวเส้นทาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการดำเนินการตามภารกิจ ประกอบด้วย สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงทางเดินเท้า ทางลาดขึ้นลง กระเบื้องนำทางผู้พิการทางสายตา ปรับปรุงยกระดับผิวจราจร ปรับปรุงท่อระบายน้ำและระบบสาธารณูปโภค สำนักการจราจรและขนส่ง ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟทางข้ามแบบมีเสียง ติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตลอดจนการทำสีพื้นทางจักรยานและกำหนดจุดจอดจักรยาน สำนักงานเขตราชเทวี ดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาทางเดินเท้า และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ โดยมีสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือ รวมถึงการกำหนดรูปแบบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมของโครงการ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาย่านโยธีให้เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์ต้นแบบต่อไป

อัลบั้มภาพ