กทม. เผยการกำหนดแนวก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมฯ เพื่อประโยชน์ในการระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ยืนยันทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 261 ครั้ง

          นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวว่าผู้อยู่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรร้องเรียนว่าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้ำคลองเปรมประชากรของกทม. ยังไม่เหมาะสมโดยระบุว่า การที่กทม. กำหนดรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนริมคลองโดยกำหนดแนวเขตคลองในระยะ 38 เมตร แต่คลองเปรมฯ ในปัจจุบันกว้างเพียง 20 เมตร ซึ่งระยะแนวเขตคลองที่กทม. กำหนดจะทำให้บ้านที่อยู่ในระยะคลองดังกล่าว จะต้องรื้อย้ายออกทั้งหมด

          โดยไม่สามารถก่อสร้างบ้านมั่นคงในแนวที่ดินเดิมได้ การย้ายออกจะกระทบทั้งด้านการทำงาน การศึกษาของเด็กเยาวชนและวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ขอชี้แจงว่า คลองเปรมประชากรเป็นคลองระบายน้ำสายหลักอีกคลองหนึ่งในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ขนานกับคลองลาดพร้าวในแนวเหนือใต้ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานคร โดยเงื่อนไขการออกแบบคลองระบายน้ำสายหลักให้สามารถรองรับน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ระดับ 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนั้น คลองจะต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 3.5-4 เมตร จากระดับทางเดินริมคลองและกว้างไม่น้อยกว่า 35 เมตร ซึ่งเมื่อรวมกับโครงสร้างเขื่อนริมคลองข้างละ 1.50 เมตรแล้วคลองจะกว้างรวม 38 เมตร เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้คลองเป็นทั้งเส้นทางลำเลียงน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เก็บกักน้ำชั่วคราวหรือแก้มลิงในคราวเดียวกัน อีกทั้งปัจจุบันมีการขยายตัวและพัฒนาของเมืองจึงมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างเป็นอาคารบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว ทำให้พื้นที่รองรับน้ำลดลง เป็นผลให้ปัญหาน้ำท่วมทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เป็นเสมือนทางระบายน้ำสายหลักขนาดใหญ่ โดยได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลอง จึงได้ประสานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลคลองเปรมประชากร ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ริมคลอง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและจัดที่อยู่อาศัยถาวรให้กับประชาชนในพื้นที่ริมคลอง

          สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อน ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างเขื่อนริมคลองฯ อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีบ้านเรือนริมคลองบางส่วน อาจจะต้องจัดที่อยู่อาศัยนอกพื้นที่คลองเปรมประชากร อย่างไรก็ตามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์และกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในการจัดที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจะได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรร่วมกับประชาชนก่อนดำเนินการต่อไป

          ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวต่อไปว่า ปัญหาการบุกรุกแนวเขตคลองสาธารณะเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำใน คู คลองได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยริมคลองด้วย ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวประกอบกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เห็นชอบข้อเสนอการบริหารจัดการสิ่งรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดหาที่พักอาศัยถาวรให้กับผู้บุกรุก ซึ่งในระยะเร่งด่วนได้มีการกำหนดคลองสำคัญที่มีปัญหาการรุกล้ำจำนวน 9 คลอง ได้แก่ คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร คลองพระยาราชมนตรี คลองสามวา คลองลาดบัวขาว คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองพระโขนง โดยกำหนด ให้คลองลาดพร้าว เป็นโครงการนำร่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ คืบหน้าไปแล้วกว่า 19 %

 

----------------- (ฐปนรรฆ์...กปส. รายงาน)