ติวเข้มเพื่อเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 24 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

ติวเข้มเพื่อเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร
นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑ และกล่าวรายงานโดย นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

จัดโดย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก เยาวชน และเครือข่ายเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน และส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร เกิดเป็นเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในทิศทางเดียวกัน และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ เชิงบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สภาเด็กและเยาวชนฯ และเครือข่ายเยาวชน

กิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย
๑. กระบวนการกลุ่ม “การสร้างการมีส่วนร่วมและการเชื่อมโยงเครือข่าย” วิทยากรโดย อาจารย์ปวีณวัน จันทร์โชติ และคณะ
๒. การบรรยาย เรื่อง “Growth mindset สำคัญอย่างไรในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” วิทยากรโดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ (ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓. การเสวนา หัวข้อ “Growth mindset สำคัญอย่างไรในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ?” วิทยากรโดย
๓.๑ นายวิทยา ปานพรหม อนุกรรมการการเศรษฐกิจการเงินการคลังและติดตามการใช้งบประมาณ ชุดที่ ๑ สภากรุงเทพมหานคร
๓.๒ อาจารย์เขมิษา บุณยเกียรติ
ผู้บริหารสถาบันในเครือ Me Up Group
๓.๓ นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนประเทศ
ดำเนินรายการเสวนา โดย นางสาววนิดา ปัญญา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และนายภูเบศ จิตรจริง นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
๔. กระบวนการกลุ่มระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยากรโดย อาจารย์ปวีณวัน จันทร์โชติ และคณะ
กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ “การบูรณาการพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน”
กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ “กลไกภาครัฐในการสนับสนุน ส่งเสริม นวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร”
กลุ่มที่ ๓ หัวข้อ “รูปแบบการแสดงผลงานเด็กและเยาวชน (ถนนเด็กเดิน Learning Bangkok)”
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน ๑๑๐ คน

อัลบั้มภาพ