รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สนพ. กทม. จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก : เบาหวานกับครอบครัว

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 19 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 101 ครั้ง

        

              

         เวลา 08.30 น. (19 พ.ย. 61) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 "เบาหวานกับครอบครัว" โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

        เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ ถือเป็นวันรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเกิดโรคเบาหวาน รวมทั้งสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัว และตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวาน โดยคำขวัญในปี 2561 นี้ คือ “เบาหวานกับครอบครัว : The Family and Diabetes” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกครอบครัวที่เป็นเบาหวาน ดูแลตนเองได้ดีขึ้น ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อโรคก็ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว

                    

         ภายในงานวันนี้ประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “เบาหวานป้องกันได้ เริ่มใส่ใจในครอบครัว” สาธิตการออกกำลังกาย และกิจกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและครอบครัว ได้แก่ การแบ่งกลุ่มเรียนรู้การดูแลสุขภาพ เรื่อง อารมณ์ “อารมณ์ดี จิตแจ่มใส ลดเบาหวานได้” อาหาร “กินอย่างไรสุขภาพดีทั้งครอบครัว” ครอบครัวเบาหวาน “เป็นเบาหวานแล้วเราจะทำอย่างไร” และการตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย หรือ ABI สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน รวมทั้งชมนิทรรศการความรู้การดูแลตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีเริ่มที่ตัวเรา หันมาใส่ใจสุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

อัลบั้มภาพ