#สวท. พัฒนาบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างสุขให้คนทุกวัย

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

#สนส. พัฒนาบุคลากรผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสร้างสุขให้คนทุกวัย
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ปลัดกรุงเทพมหานคร (นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ (นางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนันทนาการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก โดยมีรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 3 (นางอัญชลี ทองนิ่ม) เป็นผู้กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ ข้าราชการ และอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 150 คน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ 10 คน รวม 160 คน
ทั้งนี้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการส่งมอบความสุขให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุที่มารับบริการของศูนย์สร้างสุขทุกวัย
ดังนั้น องค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ จากการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้ช่วยให้บุคลากรของศูนย์สร้างสุขทุกวัยทั้ง 35 แห่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพพลามัยของคนกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้น
@ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

อัลบั้มภาพ