@Sport City เมืองกีฬา กทม.

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 138 ครั้ง

7 ต.ค 62 นายสมบรูณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 19/2562 เพื่อชี้แจงและนำเสนอข้อมูลเรื่อง กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ด้านกีฬาเชิงคุณภาพ และการออกกำลังกาย (Sport for Health & Exercise) ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)
ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการคัดเลือกเมืองกีฬา เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาค ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2562 ประกอบด้วย ตอนที่ 1 หลักเกณฑ์พื้นฐานทั่วไปที่ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ส่วนที่ 2 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ส่วนที่ 3 การจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่วนที่ 4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจด้านกีฬา โดยตามหลักเกณฑ์ตอนที่ 1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดการดำเนินงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านนโยบาย (Policies) 2.ด้านการบริหารจัดการ (Management) 3.ด้านนักกีฬา บุคลากรการกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา (Stakeholder/Athlete) 4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Sport Infrastructure) และ 5.ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา (Participation) และตอนที่ 2 หลักเกณฑ์เฉพาะด้าน/กลุ่ม รวม 6 กลุ่ม ที่จังหวัดจะเสนอตัวเป็นเมืองกีฬาแต่ละด้าน/กลุ่ม รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ/ออกกำลังกาย (Sports for Health/All) กลุ่มที่ 2 ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) กีฬาเชิงศิลป-วัฒนธรรม (Sports for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) เช่น ว่าว กระบี่-กระบอง มวยไทย เรือยาวประเพณี กลุ่มที่ 3 ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) กลุ่มที่ 4 ด้านกีฬาเพื่อการอาชีพ (Sports for Professional) กลุ่มที่ 5 ด้านอุตสาหกรรมกีฬา และธุรกิจด้านกีฬา (Sports Industry & Business) และกลุ่มที่ 6 ด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน/กีฬามวลชน/กีฬาทางน้ำ/กีฬาสำหรับผู้พิการ และกีฬาผู้อาวุโส
โดยในปีนี้จังหวัดซึ่งมีความพร้อมได้เสนอตัวเป็นเมืองกีฬา (Sport City) จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี เชียงราย นครราชสีมา จันทบุรี ยะลา พัทลุง สงขลา ตรัง ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร สำหรับผลการพิจารณาคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ 10 จังหวัด ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรรับรองเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี 2562 ดังนี้ ด้านกีฬาเชิงสุขภาพ/ออกกำลังกาย (Sports for Health/All) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี และยะลา ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) กีฬาเชิงศิลป-วัฒนธรรม (Sports for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) ได้แก่ เชียงราย พัทลุง และภูเก็ต ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports for Excellence) ได้แก่ นครราชสีมา
ซึ่งนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบป้ายเกียรติยศ และเกียรติบัตรรับรองเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ

อัลบั้มภาพ