@สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

      @สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
     (วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.) นายสมบรูณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (คณะที่ ๕) ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารธานีนพรัตน์ ดินแดง
 แผนปฏิบัติราชการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของสํานักฯ เนื้อหาของแผนระบุถึงด้าน มิติเป้าประสงค์มาตรการ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัตราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อช่วยกําหนดทิศทางการทํางานและนําไปสู่การบรรลุภารกิจของหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร โดยจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานแผนของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันตรวจสอบเป้าหมาย กําหนดโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับทั้งระดบชาติและระดับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปีระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการนําด้านและมิติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวมากําหนดเป็นทิศทางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
ด้านที่ ๓ มหานครสําหรับทุกคน มิติที่ ๓.๓ การศึกษาสําหรับทุกคน และมิติที่ ๓.๔ สังคมพหุวัฒนธรรม
ด้านที่ ๕ มหานครประชาธิปไตย มิติที่ ๕.๒ เมืองธรรมาภิบาล
ด้านที่ ๖ มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้มติที่ ๖.๒ เมืองแห่งนักทองเที่ยวระดับโลก และมิติที่ ๖.๓ เมืองแห่งการจัดประชุมนิทรรศการและการจัดงานนานาชาติ
ด้านที่ ๗ การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ ๗.๒ การบริหารแผนและการประเมินผล
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หวังว่าแผนปฏิบัติราชการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนให้การดําเนินการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิผล

อัลบั้มภาพ