ชื่นชม 26 ร้านอาหารงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเข้าพรรษา

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 กันยายน 2561 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง          (25 ก.ย. 61) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดพิธีแถลงข่าว “ร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา” ตามโครงการสนับสนุนร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุนให้มีร้านอาหารต้นแบบที่ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา และเป็นการขยายเครือข่ายในการส่งเสริมการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหารสำนักอนามัย สำนักงานเขตมีนบุรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้แทนสถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมสรรพสามิต ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ร้านอาหารบ้านกาแฟสด เขตมีนบุรี

          กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า ยังมีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่น้อย รองมาจากการดื่มที่บ้านซึ่งมีจำนวนผู้ดื่มมากที่สุด โดยจากสถิติเพศหญิงจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านมากกว่าดื่มที่บ้าน กรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดเชิญชวนให้ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนงดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา หรืองดดื่มได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมในการลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 ร้าน ในพื้นที่ 23 เขต

          ทั้งนี้การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และที่สำคัญเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ดื่ม เพราะก่อให้เกิดโรคกว่า60 ชนิด เช่น โรคตับแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจและเบาหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรถึงร้อยละ 90 โดยจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรในปี 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 15.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.4ซึ่งเมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 2558 พบว่ามีผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 19 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34 นับว่าการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มลดลง แต่จากการสำรวจสถานการณ์สุราในประทศไทยปี 2560 ของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่า อายุเฉลี่ยคนไทยเริ่มดื่มสุราครั้งแรกลดลง เป็น 15.7 ปี และอายุน้อยที่สุดที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก คือ อายุ 9 ปี รวมถึงพบว่าผู้หญิงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องหาแนวทางลดจำนวนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณและชื่นชมผู้ประกอบการร้านอาหารทั้ง 26 แห่ง ที่ร่วมเป็นร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าร่วมกิจกรรมร้านอาหารปลอดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีต่อๆ ไป


----------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ