26 ก.ย. นี้ สผม. เปิดตัวโครงการจัดทำผังเมืองรวม กทม.“กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข"... Bangkok for All"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้เป็นกรอบพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจการค้าและบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ และประชาชนทั่วไป ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมแสวงหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการย่อมส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่าย ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All”

          รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวต่อไปว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้กำหนดเปิดตัวโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) “กรุงเทพฯ เมืองสร้าง “สุข”... Bangkok for All” ในวันที่ 26 ก.ย. 60 ณ ลานไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน โดยแบ่งกิจกรรมภายในงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผังเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทั้งโซนนิทรรศการและโซนกิจกรรมร่วมสนุก พร้อมรับของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครในอนาคตจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแลกเปลี่ยนมุมมอง การพัฒนาเมืองโดยวิทยากรผู้แทนประชาชนจากหลากหลายกลุ่มอาชีพในรูปแบบของการบรรยายพิเศษและการจัดเวทีเสวนา พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน โดยกิจกรรมในส่วนนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฯ สู่สาธารณะ สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อคิดเห็นจากประชาชน อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ต่อไป จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)