สผม.จัดงานปิดโครงการนักผังเมืองจิ๋ว พ.ศ. 2560 และมอบรางวัลผังโรงเรียนดีเด่น

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า “เยาวชน” เป็นกลุ่มประชากรที่จะเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต หากได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านผังเมืองตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการปลูกฝังความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในด้านการมีส่วนร่วม การมีจิตสาธารณะ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะทำให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมในอนาคตได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

          ที่สนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เรียนรู้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมีส่วนร่วมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมือง ดังนั้น สำนักผังเมืองจึงได้จัดทำโครงการนักผังเมืองจิ๋ว รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดการขยายฐานความรู้ด้านผังเมืองให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 โรงเรียน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวางผังให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบของการบรรยาย สาธิต ให้ความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในการวางผังแม่บทโรงเรียนของตนเอง โดยเสนอแนวคิดและปฏิบัติการวางผังภายใต้การดูแลของครูพี่ๆ จากสำนักผังเมือง ซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายจะได้จัดให้มีการประกวดเพื่อคัดเลือกผังโรงเรียนที่ดีที่สุดในวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักผังเมือง แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ 1. ผังโรงเรียนดีเด่น 2. ผู้นำรุ่นจิ๋ว และ 3. ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ

 

----------------- (อดิศัย...สผม. รายงาน)