สวท.ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง


12 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2564 ในเรื่องต่างๆ อาทิ
- ประธานแจ้งเรื่อง กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 42/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ย้ายข้าราชการ ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าศูนย์ สังกัดส่วนราชการต่างๆ ของสำนักวัฒนธรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 จำนวน 5 ราย
- รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงภาพลักษณ์ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางเขน
2) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางกะปิ
3) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สะพานสูง
4) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางขุนเทียน
- การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร บน Web Hosting ของกรุงเพทมหานคร
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร และการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) แก่ประชาชนที่มา ใช้บริการ
- การจัดทำสื่อแอนิเมชั่น (Animetion) ประชาสัมพันธ์แนะนำสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- การจัดหาโปรแกรม Windows 10 Pro แบบ GGWA จำนวน 72 ลิขสิทธิ์ ของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ของส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการกันเงินเหลื่อมปี
- รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ทางระบบ MIS จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โดยมี นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักฯ หัวหน้าส่วนราขการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

อัลบั้มภาพ