สพข. จัดฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

          น.ส.อำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-อาวุโส และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ–ชำนาญการพิเศษ

          ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานพัสดุ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต พนักงานของหน่วยงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และพนักงานกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 คน ดำเนินการฝึกอบรม แบบไป–กลับ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 1 วันทำการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 ก.ค. 60 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 25 ก.ค. 60 รุ่นที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 60 และรุ่นที่ 4 ในวันที่ 1 ส.ค. 60 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี

 

----------------- (ช่ออัญชัญ...สพข. รายงาน)