สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 148 ครั้ง

         นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้วยมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ภายใต้โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ของกทม. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามผังเมืองรวม เป็นการเสนอมาตรการและแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาที่ดินแปลงใหญ่ที่ถูกควบคุมด้วยข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงทำให้ขาดการพัฒนาที่หลากหลายและผสมผสานกันเป็นชุมชนเมืองคุณภาพ

         ซึ่งมาตรการนี้มีเป้าหมายการดำเนินการในพื้นที่แปลงที่ดินขนาดใหญ่ทั้งที่ยังใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำกว่าศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรของระบบขนส่งมวลชนทางราง (Transit Oriented Development หรือ TOD) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         สำนักผังเมือง จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในหัวข้อมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) ในวันที่ 19 ก.ค. 60 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ นำเสนอผลประมวลผลการศึกษาเบื้องต้น และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเข้ากับผลการศึกษาและกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป

                                                         

-----------------(อดิศัย...สผม. รายงาน)