เขตพระนครรับลูกจ้าง 9 อัตรา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 12 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

 

     นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้ง สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้

 1. อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร (วุฒิขั้นต่ำ ปวส./อายุ 18-55 ปี)   จำนวน 3 อัตรา
 2. อาสาสมัครบ้านหนังสือ (วุฒิขั้นต่ำ ม.6/อายุ 20-55 ปี                   จำนวน 1 อัตรา
 3. อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตพระนคร                       จำนวน 1 อัตรา
  (วุฒิขั้นต่ำ ม.3/อายุ 18-40 ปี)
 1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
  4.1 วุฒิปริญญาตรี (อายุ 18-55 ปี)                                      จำนวน 1 อัตรา
  4.2 วุฒิขั้นต่ำ ม.3 (อายุ 18-55 ปี)                                       จำนวน 1 อัตรา
 1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
  5.1 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช./อายุ 18-55 ปี)           จำนวน 1 อัตรา
  5.2 อาสาสมัครคนพิการ (วุฒิขั้นต่ำ ป.6/อายุ 18-55 ปี)                  จำนวน 1 อัตรา

     ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ได้แก่ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา เอกสารทางทหาร(กรณีเป็นเพศชาย) หลักฐานอื่น(ถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ และใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ โดยสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2 สำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     ทั้งนี้ สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6585, 0 2282 3667 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/pranakorn