สุขภาพของนักเรียน และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 4 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ในสถานศึกษาสังกัด กทม. ได้แก่


1.จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียนเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM2.5
2.ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้สะอาด และตกแต่งอาคารเรียนและบริเวณด้วยต้นไม้หรือไม้ประดับที่สามารถจับฝุ่นละอองได้
3.จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้นักเรียนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
4.งดกิจกรรมกลางแจ้งในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์
5.จัดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนให้ปราศจากฝุ่น
6.กำชับเรื่องการดับเครื่องยนต์ภายในบริเวณโรงเรียนระหว่างรอ รับ-ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยจากฝุ่นละออง PM2.5
7.ให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาเรียน
8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือป้ายไฟแสดงค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 โดยดูได้จาก เว็บไซต์สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร www.bangkokairquality.com/bma/home 
หรือเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.air4thai.pcd.go.th  หรือแอพพลิเคชั่น Air4Thai
9.การเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 และการส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
10.หากฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานถึงขั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สถานศึกษาหยุดการเรียน การสอน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาตามอำนาจการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ และรายงานให้สำนักงานเขต สำนักการศึกษา ทราบโดยเร็ว


--- ด้วยความห่วงใย จากกรุงเทพมหานคร ----

อัลบั้มภาพ