ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแคทั้ง 6 แห่ง รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 เข็มที่สอง 7–12 เม.ย. 64

เผยแพร่โดย : น.ส.สุนิตา ฉลาด (นักศึกษาฝึกงาน) | 7 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

          (7 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เข็มที่สองแก่ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าย่านตลาดบางแค ณ โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตบางแค

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17–22 มี.ค 64 กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เข็มแรกให้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ค้าและผู้ช่วยค้าใน 6 ตลาดย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดใหม่บางแค และตลาดภาสม ณ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ และวัดนิมมานรดี จำนวน 6,824 ราย และเพื่อให้การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกต้องมารับวัคซีนเข็มที่สองภายใน 2–4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อวันที่ 17–22 มี.ค 64 มารับวัคซีนเข็มที่สองในวันที่ 7–12 เม.ย. 64 เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโควิด–19 ครบสองเข็มแล้วจะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ของประเทศไทย

          สำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครกำหนดให้วัคซีนแก่ผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว จำนวน 705 โดส ส่วนที่เหลือจะทยอยให้วัคซีนเข็มที่สองให้ครบทุกรายต่อไป โดยผู้ที่จะมารับวัคซีนเข็มที่สองจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมใบนัดการรับวัคซีนเข็มที่สองมาแสดงตน ทั้งนี้ เมื่อรับวัคซีนเข็มที่สองเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักเพื่อสังเกตอาการข้างเคียง ประมาณ 30 นาที หากไม่มีอาการรุนแรงก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้

          อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด–19 ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว แต่ประชาชนทุกคนก็ต้องไม่ประมาท ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด–19 อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือที่ชุมนุมคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) มีประสิทธิภาพมากขึ้น

------------------------------ (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)------------------------------ 

 

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO