เตรียมแผนใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกทม. สร้างประโยชน์ให้คนในชุมชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 24 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

เตรียมแผนใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของกทม. สร้างประโยชน์ให้คนในชุมชน

         (24 ก.ค.63) ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคระกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรม กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการ อาทิ กรมป่าไม้ การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มBIG Trees Project เครือข่ายต้นไม้ในเมือง ร่วมประชุม

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านรุกขกรรมของกรุงเทพมหานคร วางแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรุกขกรรมของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักรุกขกรรม ให้คำปรึกษา อำนวยการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านรุกขกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความเหมาะสมของชนิดพันธุ์ไม้และพื้นที่ปลูกในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรรับผิดชอบด้านการตัดแต่งต้นไม้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัดแต่งต้นไม้ เขตละ 1 คน โดยหากมีความจำเป็นต้องตัดโค่น หรือล้อมย้าย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการเขต และต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ การล้อมย้ายหรือตัดต้นไม้ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน แนวทางที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อร่างข้อกำหนดการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 63

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครพยายามแก้ไขปัญหาการตัดต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานมาร่วมให้ความรู้ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่ต้องปฏิบัติงานด้านการตัดแต่งต้นไม้ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีผู้ผ่านการอบรมมากกว่า 200 คน ซึ่งคาดว่าจะทำให้การตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จากการสำรวจพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังมีพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อยู่อีกกว่า 4,000 ไร่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นพื้นที่รกร้าง และมีการใช้ประโยชน์เพื่อคนในพื้นที่ให้มากที่สุด กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือเครือข่ายและคณะกรรมการชุดนี้ในการร่วมกันกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีลักษณะเป็นการปลูกไม้ยืนต้นร่วมกับผักสวนครัว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและสามารถเก็บพืชผักที่เติบโตไปจำหน่ายหรือบริโภคภายในครัวเรือนได้ หรืออาจเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือภาคเอกชนในการร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร และร่วมดูแลรักษา ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้จะหารือในรายละเอียดต่อไป
---------------------

อัลบั้มภาพ