กทม. จับมือสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

14 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 138 ครั้ง

 

        (14 ก.พ. 63) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดความตระหนักรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้องบางกอก ชั้น บี2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 เขตดินแดง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง รวม 2,000 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 1,000 คน  

 

         ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และในประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนเป็นระดับ 3 โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ สำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ได้มีการกำหนดแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของโรคเพื่อวางแผนรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ ทั้งนี้ สถานศึกษาถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังเป็นศูนย์การถ่ายทอดความรู้ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งของสังคม การส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคจึงเป็นการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปดูแลและป้องกันตนเอง เด็กนักเรียน รวมถึงบุคคลใกล้ชิดจากเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคคลอื่นต่อไป
---------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

 

อัลบั้มภาพ