เขตราษฎร์บูรณะและเขตลาดกระบังคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

          (4 ก.ย.62) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่รางวัลการจัดอันดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้แก่หน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุด 99 จาก 100 คะแนน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตลาดกระบัง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการจัดอันดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมืความตื่นตัวในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้หน่วยงานดำเนินการนำเข้าข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เข้าในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และจะดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือนม.ค. - เม.ย.62 โดยจะทำการตรวจประเมินผลในเดือน พ.ค.62 เพื่อนำคะแนนผลการตรวจไปจัดอันดับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น

          สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเกณฑ์ให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำเข้าข้อมูล 20 ข้อ 100 คะแนน หากนำเข้าข้อมูลครบทุกข้อตามเกณฑ์ฯ จะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการตรวจประเมินการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงาน จำนวน 72 ศูนย์ข้อมูลฯ มีหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 99 คะแนน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตลาดกระบัง จึงมอบโล่รางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้เกิดความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ

--------- (สกณธ์ . . . สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ