ผู้ว่าฯ อัศวิน มอบประกาศเกียรติคุณให้คุณมะลิและผู้โพสต์คลิป แนะเทศกิจเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง

          (4 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าชุด บุคลากรกรุงเทพมหานครในตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต รวมจำนวน 1,300 คน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น)

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ จัดการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับฟังโอวาทและนโยบายในการปฏิบัติงานด้านเทศกิจจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต พร้อมกันนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทำผิดกฎหมายฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้า ก่อให้เกิดจิตสำนึกแก่ประชาชนคนอื่นๆ และผู้ที่จะกระทำความผิด ให้เกิดความละอายและเคารพสิทธิของผู้อื่นในสังคม ได้แก่ คุณเมกุมิ โมริโมโต้ (คุณมะลิ) นักศึกษาหญิงชาวญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ยืนขวางไม่ให้รถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกะปิ และนายอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง เป็นผู้บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเผยแพร่สู่สังคมโซเชียล

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คลิปนักศึกษาหญิงยืนขวางรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้วิ่งบนทางเท้า ถูกส่งต่อและเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโลกสังคมออนไลน์ ต่อมาทราบว่าเป็นชาวญี่ปุ่น ชื่อ คุณเมกุมิ โมริโมโต้ หรือชื่อไทยว่า"มะลิ" ซึ่งเมื่อได้ดูคลิปรู้สึกประทับใจในความกล้าหาญของคุณมะลิที่ต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิอันชอบธรรมในการใช้ทางเท้าอย่างปลอดภัยของตนเอง โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็รู้สึกชื่นชมในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้หล่อหลอมประชาชนให้มีระเบียบวินัย และมีค่านิยมที่ถูกต้องในการรักษาสิทธิของตนเอง ตลอดจนตระหนักในหน้าที่แห่งการรักษากฎระเบียบของส่วนรวม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากคุณมะลิแล้ว อีกท่านหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือ คุณอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง ผู้เผยแพร่คลิปพร้อมข้อความให้กำลังใจคุณมะลิ และทำให้สังคมได้รับรู้และร่วมชื่นชมในการกระทำของเธอ ซึ่งผมขอยกย่องให้โพสต์นี้ของคุณอุดมศักดิ์ฯ เป็นตัวอย่างของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้องสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า บางท่านอาจเห็นว่าการขับขี่บนทางเท้าเป็นการกระทำผิดเพียงเล็กน้อย แต่สำหรับผู้ที่ต้องใช้ทางเท้าในชีวิตประจำวัน จะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าความผิดเล็กน้อยดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนมากมาย ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆกรณี นอกจากนี้หากปล่อยให้ความผิดใดๆ ก็ตามเกิดขึ้นเป็นประจำ จนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคม เพื่อแลกกับความสะดวกสบายหรือผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นั่นย่อมหมายความว่าเราเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการริดรอนสิทธิของผู้อื่น และทำให้สังคมของเราไร้ระเบียบวินัย ดังนั้น จึงขอยกย่องให้ คุณเมกุมิ โมริโมโด้ และ คุณอุดมศักดิ์ นาคอินแจ้ง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ในการรักษาระเบียบวินัยและปลุกจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ขอให้คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดจนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

——————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ