กทม.จัดงาน BMA Power of Love ด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุราชการ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 266 ครั้ง

          (25 ก.ย.62) เวลา 18.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงาน BMA Power of Love เพื่อแสดงความรักและความผูกพันแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เกษียณอายุราชการ ร่วมงาน ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ชั้นใต้ดิน B2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานครจัดงาน BMA Power of Love ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยความรักและความผูกพัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 2,052 ราย เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 407 ราย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 330 ราย ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,315 ราย โดยในปีนี้มีข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเกษียณอายุ จำนวน 27 ราย ได้แก่ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายโกวิท ยงวานิชจิต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวกาญจนา สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. นายธนิต กิตติพัธโนทัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ นางละเอียด วัฒนศรี ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นายอนันต์ กายพรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา นางสาวจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นางเบญจมาศ วงษ์ระวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา นายวรวัฒน์ หินซุย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ นางสาวลาวัณย์ บุณยมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการทันตสาธารณสุข 6 กองทันตสาธารณุข สำนักอนามัย นางไพรพรรณ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา และนางเครือวัลย์ จ้อยศรีเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ