พสกนิกรไทยพร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 28 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง

พสกนิกรไทยพร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          (28 ก.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวไทย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

          ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 69 รูป เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา 09.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ “จิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดการภายในชุมชน และกิจกรรมให้ความรู้และเผยแพร่สื่อสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และเวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

          ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตลอดทั้งเดือนก.ค.โดยเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคลอง สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 เขต 1คลอง ด้านการสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำนักอนามัยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมอาสาป้องกันควบคุมยุงลาย ด้านสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต พัฒนาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ 50 เขต ด้านการศึกษา สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง ด้านการพัฒนาสังคม สำนักพัฒนาสังคม ให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส เป็นต้น ด้านสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในชุมชน 1 สถานี 1ชุมชน และกิจกรรมศาสนสถานปลอดอัคคีภัย 1 สถานี 1 ศาสนสถาน เป็นต้น

———-

อัลบั้มภาพ