กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 9 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

บูรณาการแก้ไขปัญหาทิ้งขยะลงคูคลอง - บังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต ระบุสาเหตุหนึ่งของน้ำรอระบาย คือ ขยะตกค้าง และการทิ้งขยะลงคูคลอง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแนวทาง แก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ได้บูรณาการความร่วมมือในการเก็บกำจัดขยะ รวมถึงวัชพืช ผักตบชวา ให้สอดคล้องกันทั้งคลองสายหลักและคลองสายรอง ขณะเดียวกันได้กำชับให้สำนักงานเขตติดตั้งตะแกรงดักขยะ จัดทำแพลูกบวบดักขยะ และเพิ่มความถี่การจัดเก็บขยะในช่วงฝนตก เพื่อป้องกันขยะไหลมาอุดตันสถานีสูบน้ำ รวมถึงการขุดลอกคลองสม่ำเสมอ ตลอดจนเพิ่มมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงคูคลอง โดยสำนักงานเขตจัดบริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทุกสัปดาห์ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยทั้ง 50 เขต จะหมุนเวียนให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรม “นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่” ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ http://prbangkok.com รวมถึงแอปพลิเคชัน BKK Connect ด้วย นอกจากนั้น ยังได้วางแนวทาง การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการกับผู้ที่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและที่สาธารณะอย่างจริงจัง และให้รางวัลนำจับแก่ผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาเฝ้าระวังและรักษาความสะอาดคูคลอง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ได้แก่ การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน โดยร่วมกันทำความสะอาดคู คลอง ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมคลองปลอดผักตบชวาลดปัญหาน้ำท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวาทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลองของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งได้พัฒนาคู คลอง ให้สะอาด ไม่ตื้นเขิน เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และบำรุงรักษาความสะอาดให้คงสภาพอย่างยั่งยืน
         นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การให้ความรู้การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำและคูคลอง อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ การสร้างวินัยการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงเพิ่มจุดทิ้งขยะและถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะและในชุมชน ทั้งยังพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยดักขยะและจัดเก็บขยะ เพื่อป้องกันขยะไปอุดตันประตูระบายน้ำ ขณะเดียวกันได้จัดหาเรือ เพื่อใช้จัดเก็บขยะ วัชพืช ในแม่น้ำ ได้แก่ เรือกำจัดวัชพืช ขนาด 4x14 เมตร เรือขนถ่ายและลำเลียงวัชพืช ขนาด 6x14 เมตร เรือขนถ่ายลำเลียงมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 6.30x19 เมตร เรือกวาดเก็บมูลฝอยและวัชพืช ขนาด 3.50x14 เมตร ซึ่งเรือดังกล่าวสามารถจัดเก็บขยะและวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า สำนักเทศกิจและฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่รณรงค์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ถนน ทางเท้า หน้าอาคารบ้านเรือน รวมทั้งแม่น้ำลำคลอง ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เศษวัสดุฯ ลงในแม่น้ำลำคลอง ทั้งนี้ การทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอย หรือเศษวัสดุลงบนถนน ทางเท้า ที่สาธารณะ หรือลงในทางน้ำ ลำคลอง เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มีโทษปรับสูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนกระทำความผิด จะว่ากล่าวตักเตือนและให้แก้ไขก่อน หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีต่อไป

 

กทม.เร่งสำรวจโพรงใต้ถนนป้องกันเหตุถนนทรุด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน
         ายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงการสำรวจโพรงใต้ถนนและมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยสภาพพื้นผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ว่า หากเกิดกรณีเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดซ่อมถนน เช่น ถนนเกิดการทรุดตัว สำนักการโยธา โดยสำนักงานก่อสร้างและบูรณะ จะจัดหน่วยซ่อมเร่งด่วนลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการจัดซ่อมในทันที และจะจัดซ่อมให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งวิธีการจัดซ่อมจะเป็นไปตามมาตรฐานงานทาง ซึ่งจะมีการบดอัดชั้นพื้นทางและผิวจราจรแอสฟัลต์ตามหลักวิศวกรรม แต่บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซ่อมชั่วคราว เพื่อเร่งบรรเทาและลดปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชน และจะมีการจัดซ่อมอีกครั้งเมื่อการจราจรเบาบางลง อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธา จะตรวจสอบและติดตามจุดที่ดำเนินการจัดซ่อมไปแล้วอย่างสม่ำเสมอว่าเกิดปัญหาภายหลังการจัดซ่อมหรือไม่ ซึ่งหากเกิดปัญหาจะเข้าดำเนินการจัดซ่อมในทันที นอกจากนั้น สำนักการโยธา โดยกองวิเคราะห์และวิจัย ได้สำรวจโพรงใต้ถนนด้วยเครื่อง GPR (Ground Penetrating Radar) เพื่อตรวจเฝ้าระวังการทรุดตัวของถนนที่อยู่ในความดูแลของ กทม. อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่มีงานก่อสร้างใต้ดินของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง ที่เข้ามาดำเนินการ และหน่วยงานในสังกัด กทม. ที่มีการแจ้งขอความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างชั้นทางที่เกิดการทรุดตัว รวมไปถึงงานภารกิจต่าง ๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างชั้นทาง และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรต่อไป

อัลบั้มภาพ