กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 17 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

วางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน เตรียมพร้อมรับการเติบโตของเมือง
            นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับการเติบโตของเมืองภายหลังโครงสร้างระบบรถไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง อยู่ระหว่างการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง โดยเฉพาะจากระบบขนส่งมวลชนทางราง ส่วนพื้นที่รอบนอกได้กำหนดให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่สามารถพัฒนาเมืองได้ไม่หนาแน่น ขณะเดียวกันได้ใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาเมืองและบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับศักยภาพการให้บริการของระบบคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และการสาธารณูปการในแต่ละบริเวณ ตลอดจนรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคตได้อย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยจัดทำโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ สถานีเตาปูน สถานีบางขุนพรหม สถานีประตูน้ำ สถานีลำสาลี และสถานีวงเวียนใหญ่ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้โดยสะดวก ลดปัญหาการจราจร ลดฝุ่นละออง และทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

             ด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการโยธา ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภค อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไปพร้อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งประสานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้ก่อสร้างถนน สะพาน ทางลอด ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงระบบเชื่อมต่อการเดินทางไปพร้อมกับการก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแผนการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างอาคารสูงในชุมชน โดยนำกฎกระทรวง (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง (ฉบับที่ 50) พ.ศ.2540 ที่กำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อผู้ที่ใช้หรืออยู่อาศัยในอาคาร รวมถึงอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณนั้นมาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เช่น มาตรการป้องกันฝุ่นละออง มาตรการด้านระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยต้องจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ (Retention Tank) สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนก่อนระบายออกจากอาคาร เพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่

 

 

กทม.ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - จัดสวัสดิการให้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม
           นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ว่า ที่ผ่านมาสำนักการแพทย์ได้จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพขึ้นในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เพื่อดูแลและคัดกรองสุขภาพ รวมถึงให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันได้จัดให้มีบริการพบแพทย์ทางออนไลน์ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการคงที่ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงการรับยาทางไปรษณีย์ ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน และการเจาะเลือดที่บ้าน (Mobile Lab) ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล แต่ยังสามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงให้ความรู้กับผู้สูงอายุ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งด้านสุขภาพและด้านสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

            นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร (Preventive Long-Term Care : LTC) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนวัยก่อนผู้สูงอายุและประชาชนวัยผู้สูงอายุให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุภายในศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีบุคลากรของศูนย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนการทำกิจกรรมและให้ข้อมูลด้านสุขภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Senior Rehabilitation Center: SRC) เพื่อเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านให้ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว ลดภาระพึ่งพาจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งเปิดให้บริการนำร่อง 2 แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ โดยเป็นการดูแลแบบเช้าไปเย็นกลับ มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ ทำกายภาพบำบัด การป้องกันภาวะสมองเสื่อม ตลอดจนจัดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ผ่านระบบ BMA HOME WARD REFFERAL มีการเยี่ยมดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัช นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver) และอบรมพยาบาลผู้จัดการสุขภาพ (Care Manager) เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดจนมีนโยบายให้ดำเนินการตามสิทธิของผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง การจัดที่พักอาศัย อาหาร รวมถึงเครื่องนุ่งห่มให้อย่างทั่วถึง นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวถึงการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุว่า กรุงเทพมหานครได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 เช่น ทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งได้มาลงทะเบียนที่สำนักงานเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน ขณะเดียวกันได้จ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด นอกจากนั้น ยังมีสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โดยจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุเพศหญิง ให้การอุปการะเลี้ยงดูตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถรองรับผู้สูงอายุได้ จำนวน 140 คน และศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไปในลักษณะสโมสรผู้สูงอายุ (Day center) รวมถึงการให้บริการผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน เป็นการจัดบริการสงเคราะห์ด้านปัจจัย 4 ให้แก่ผู้สูงอายุชายและหญิง พักอาศัยชั่วคราวได้ครั้งละ 15 วัน อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในศูนย์เยาวชน - กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ชมรมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

 

กทม.เตรียมขยายเส้นทางเดินเรือให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
            นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชมโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม และขอให้ขยายเส้นทางเดินเรือให้ครอบคลุมคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครมีแผนการพัฒนาและขยายการให้บริการเส้นทางเดินเรือในคลองต่าง ๆ เช่น คลองเปรมประชากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่จะให้บริการตามแผนแม่บทที่จะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะระบบราง เช่น รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ช่วงบริเวณสถานีเตาปูน ส่วนการให้บริการเดินเรือในคลองต่าง ๆ เช่น คลองรอบกรุงฝั่งเหนือ และคลองอื่น ๆ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในการเปิดให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จะมีเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) 30 ที่นั่ง จำนวน 8 ลำ ติดตั้งระบบ GPS มีระบบกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างในโถงเรือและทางเดินในเรือ ส่วนบริเวณท่าเรือหัวลำโพง จะมีหลังคาที่ใช้โซลาเซลล์กันแดดกันฝนและให้แสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดให้มีศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการเดินเรือ โดยมีพนักงาน ประกอบด้วย นายท้ายกะลาสี และนายท่า ที่ผ่านการอบรมร่วมกับกรมเจ้าท่า อีกทั้งยังปรับเวลาการให้บริการเดินเรือ จากเดิม 14 เที่ยว เป็น 39 เที่ยว เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า-เย็น ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางและร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ นอกจากนั้นยังได้ประสานกรมเจ้าท่า เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ และกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาการเดินทางทางน้ำในคลองแสนแสบให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง รวมถึงลดปัญหาเสียงรบกวนและมลพิษทางอากาศอีกด้วย