กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 23 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

กำชับเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก - รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตลาดและที่พักอาศัย
              นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้เจ้าของตลาด หรือผู้เกี่ยวข้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายควบคู่กับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 ว่า สำนักอนามัยได้ส่งเสริมความรู้และแนะนำตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตลาดสดและตลาดนัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยดูแลรักษาความสะอาดแผงค้าและบริเวณโดยรอบ รวมทั้งปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ควบคู่กับการทำความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ได้รณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน และมีส่วนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งบริเวณบ้านพักอาศัยและภายในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและวิธีป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ โดยสุ่มสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และวัดทั้ง 50 เขตอย่างต่อเนื่อง

             นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในตลาดที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครว่า ที่ผ่านมาได้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในตลาดช่วงต้นฤดูฝนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใส่ทรายอะเบทลงในแหล่งน้ำขัง ทำความสะอาดท่อและรางระบายน้ำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลาย ขณะเดียวกันได้กำชับให้ผู้ค้าทำความสะอาดแผงค้า พื้นทางเดิน รางระบายน้ำเป็นประจำทุกวัน และขอความร่วมมือให้ใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสำหรับเครื่องดื่ม น้ำดื่ม เก็บขยะไปทิ้งที่จุดพักขยะให้เรียบร้อยทุกวัน อีกทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีประกาศเสียงตามสายภายในตลาด เพื่อรณรงค์ให้ผู้ค้าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณแผงค้าและที่พักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 

กทม.ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคเร่งคืนผิวจราจรใต้แนวรถไฟฟ้าสายสีทอง
              นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีมีผู้ข้อสังเกตหลังจากเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีทองไปแล้ว แต่ขณะนี้ถนนและทางเท้าด้านล่างแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 ได้แจ้งว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองได้คืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง บริษัทฯ จึงได้ประสานหน่วยงานดังกล่าว เพื่อเร่งรัดดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบ เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้สัญจรในเส้นทางดังกล่าว คาดว่าจะสามารถคืนพื้นผิวจราจรเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564

             นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคลองสานได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยของผิวจราจรและทางเดินเท้าทุกเช้า หากพบผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ จะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบและแก้ไขทันที รวมถึงได้จัดรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองทุกวัน ขณะเดียวกันได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้าง ร่วมประชุมหารือ เพื่อเร่งรัดการคืนผิวจราจรและทางเท้า พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน นอกจากนั้น ยังได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณดังกล่าวทุกวัน