กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 17 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ประสานหน่วยงานพิจารณาสิทธิใช้งาน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างสะพาน-อุโมงค์ทางลอดให้ปลอดภัยต่อการขับขี่
     นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีกลุ่ม “ปลดแอกชาวสองล้อ” ยื่นหนังสือต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และเรียกร้องสิทธิให้รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นใช้งานสะพานหรืออุโมงค์ทางลอดได้ว่า ที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่งได้ดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ได้แก่ การจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร การจัดทำเครื่องหมายบนพื้นทาง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน โดยไม่มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับข้อเสนอจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ “กลุ่มปลดแอกชาวสองล้อ” จึงได้มีหนังสือประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว
     นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการโยธาได้วางแผนงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับการใช้งานรถจักรยานยนต์และเอื้อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยออกแบบสะพานข้ามทางแยก สะพานยกระดับ และอุโมงค์ทางลอดทางร่วมทางแยกตามหลักวิศวกรรม ส่วนลักษณะทางกายภาพ ความลาดชัน ความสูง จะถูกออกแบบโดยใช้ลักษณะทางเรขาคณิตตามแนวทาง (Geometric Design of Alignments) โดยออกแบบความกว้างช่องจราจร ไหล่ทาง โค้งราบ โค้งดิ่ง ความลาดชันของถนน ลาดคันทาง การยกโค้ง ระยะการมองเห็นทางราบ และระยะการมองเห็นทางดิ่งที่เพียงพอ รวมถึงให้มีระยะปลอดภัยของการหยุดรถที่เหมาะสมต่อความเร็ว ซึ่งการออกแบบอ้างอิงจากมาตรฐานของ American Association of State Highway and Transportation Officials : AASHTO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ การอนุญาตให้รถจักรยานยนต์ใช้สะพานข้ามทางร่วมทางแยกและอุโมงค์ทางลอด จะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาความปลอดภัยและกำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

 

เขตประเวศตรวจเข้มโครงสร้างและระบบความปลอดภัยในอาคาร
     นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบพื้นที่และหาสาเหตุทำให้กันสาดอาคารของคอนโดมิเนียมนิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ ทรุดตัวถล่มลงมาว่า สำนักงานเขตประเวศ สำนักการโยธา และผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบความเสียหายเฉพาะบริเวณกันสาด ซึ่งเป็นแผ่นซีเมนต์สําเร็จรูปที่หล่อสำเร็จจากโรงงาน ที่เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานานประกอบกับผู้พักอาศัยนำสิ่งของที่มีน้ำหนักไปวางไว้ และมีการสั่นสะเทือนของสิ่งประกอบ เช่น คอมเพรสเซอร์แอร์ รวมทั้งกันสาดอุ้มน้ำฝนมาเป็นเวลานานจนหักลงมา ส่วนตัวโครงสร้างของอาคารยังแข็งแรง เมื่อซ่อมแซมบริเวณที่หัก ก็สามารถเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าของอาคารในพื้นที่เขตประเวศ จัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร รวมถึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยในอาคาร เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางหนีไฟ และผู้ดูแลระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน