กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 ข่าว

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 2 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

  ปรับปรุงสวนรถไฟ - สวนจตุจักร อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
     นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่มีผู้เสนอแนะให้ปรับปรุงห้องน้ำหมายเลข 6 ภายในสวนจตุจักร ด้านถนนพหลโยธิน รวมถึงปรับปรุงห้องน้ำ และแก้ไขปัญหาสุนัขที่อาจกัดผู้มาใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) อีกทั้ง ควรหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเชื่อมระหว่างสวนจตุจักรและสวนรถไฟ และทางเชื่อมระหว่างสวนรถไฟกับที่จอดรถของสวนรถไฟ นั้น ที่ผ่านมา สำนักสิ่งแวดล้อม มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาสวนจตุจักรและสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเสนอให้ปรับปรุงห้องน้ำหมายเลข 6 ภายในสวนจตุจักร ริมถนนพหลโยธิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งห้องน้ำภายในสวนวชิรเบญจทัศ       บางส่วนที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงเช่นกัน
ส่วนกรณีสุนัขเข้ามาภายในสวน ได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้มีสุนัขเข้ามารบกวนประชาชนผู้ใช้บริการสวน นอกจากนี้ ได้เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดในการใช้ทางจักรยานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนบริเวณจุดตัดระหว่างทางเดินกับทางจักรยาน จุดเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงติดตั้งป้ายลดความเร็วบริเวณทางม้าลายสำหรับคนเดินข้าม ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดดังกล่าวประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วย

 

  จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองเปรมประชากร
     นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีขอให้ กทม. จัดระเบียบคลองเปรมประชากร เนื่องจากปัจจุบันมีผู้บุกรุกทั้งเพื่ออยู่อาศัยและสร้างให้เช่า รวมทั้งมีการให้บ้านเลขที่ว่า รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองเปรมประชากรให้มีความสะอาด สวยงาม สามารถใช้เป็นทางสัญจร ด้วยการฟื้นฟูสภาพคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างการรับรู้และการพัฒนาคลองเปรมประชากรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยให้ กทม. พิจารณาก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรตามสภาพและมอบให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมธนารักษ์ ร่วมกับ กทม. วางผังการจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งในด้านการสร้างความเข้าใจกับชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมสร้างความเข้าใจกับชุมชนริมคลองครบทุกชุมชนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับรองสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องทุกวัน ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ปัจจุบันสำนักการระบายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 เมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 2562 ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน มีผลการดำเนินงานร้อยละ 72
     นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองได้ตรวจสอบในส่วนของพื้นที่เขตแล้ว พบบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ตั้งแต่ปี 2562 - 2570 เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลองและสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยที่แผนแม่บทจะเป็นกรอบในการพื้นฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากรสำหรับการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ส่วนกรณีการออกเลขบ้านให้บ้านที่รุกล้ำคลองเปรมประชากร นายทะเบียนท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องออกทะเบียนบ้านให้ ถ้ามีสภาพเป็นบ้านตามกฎหมาย เพื่อเป็นสถิติทางทะเบียนราษฎร์ โดยจัดทำทะเบียนบ้านชั่วคราวให้ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ใด ๆ ในที่ดิน

 

  เขตยานนาวาแก้ไขผิวจราจรหน้าชุมชนวัดช่องลม
     นายสุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. กล่าวว่า จากกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผิวจราจร บริเวณหน้าชุมชนวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 มีสภาพชำรุดทรุดตัว เป็นหลุมบ่อ ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเป็นการชั่วคราว โดยนำแอสฟัลต์สำเร็จรูป (ชนิดเย็นผสมเสร็จ) บดอัดปรับพื้นผิวจราจรชำรุดให้เรียบแน่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติ