กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 25 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

กทม.สร้างจิตสำนึกชุมชนงดทิ้งขยะลงคลอง
         นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวในคลองลาดพร้าว เต็มไปด้วยขยะจำนวนมาก ทั้งที่สำนักการระบายน้ำมีการจัดเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอ แต่มีบางพื้นที่ที่ขยะลอยเข้าไปใต้บ้านเรือนประชาชน เกิดเป็นขยะตกค้างในลำคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเก็บขยะในคลองลาดพร้าว โดยดำเนินการตามแผนรักษาความสะอาด มีหน่วยจัดเก็บขยะทางน้ำและจัดเก็บขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำเป็นประจำ ทุกวันสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตต่าง ๆ รณรงค์ลดปริมาณขยะในคลอง ป้องกันไม่ให้มีขยะกีดขวาง ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการประชาสัมพันธ์ในชุมชนริมคลองลาดพร้าว ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ และประกาศเสียงตามสายของชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนถึงปัญหาขยะ ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ การสร้างรายได้จากขยะ และการรับบริจาคขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่


           ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ฝายเทศกิจของสำนักงานเขตยังได้ลงพื้นที่ตรวจตรารักษาความสะอาดและดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงในน้ำคูคลอง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังมีมาตรการให้เงินรางวัลส่วนแบ่งค่าปรับสูงสุดห้าพันบาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือแจ้งจับคนทิ้งขยะลงคลองอีกด้วย

 

เร่งแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดในพื้นที่กรุงเทพฯ
         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ชี้แจงตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตตามตรอก ซอยรวมถึงถนนสายหลักในกรุงเทพฯ หลายสาย มืดมากเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั้งอุบัติเหตุและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ว่า สำนักการโยธาลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบไฟฟ้าตามถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบทุก 15 วัน พร้อมจัดซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดทั้งที่ตรวจพบและมีผู้แจ้ง โดยหากพบหลอดไฟชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟทันที แต่หากเป็นอุปกรณ์ ตู้ไฟ สายไฟฟ้า ชำรุดหรือสูญหาย เบื้องต้นสำนักการโยธาจัดซื้ออุปกรณ์และจัดซ่อมเอง แต่หากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดมากจะประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อประเมินราคาในการซ่อมแซม ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้ไม่สามารถใช้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวงอยู่ระหว่างปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

          นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กล่าวว่า กรณีไฟฟ้าส่องสว่างในซอยพัฒนาการ 20 และซอยอ่อนนุช 17 ดับชำรุด นั้น จากการตรวจสอบพบสาเหตุจากระบบควบคุมการเปิด-ปิด ขัดข้อง และทั้ง 2 ซอยเชื่อมต่อกันจึงดับต่อเนื่อง สำนักงานเขตได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่วนบริเวณถนนพระรามเก้า จากแยกรามคำแหง-ศรีนครินทร์ ไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งใต้ทางยกระดับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จึงได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ เพื่อดำเนินการจัดซ่อมต่อไป

 

กำชับเทศกิจอำนวยความสะดวกช่วงเปิดภาคเรียน/ตรวจสอบผิวจราจร ไฟฟ้าส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน
         นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนและสถานศึกษาในวันที่ 1 ก.ค.นี้ว่า สำนักเทศกิจได้ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ตามโครงการ “จัดการจราจรความปลอดภัยสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เทศกิจ School Care)” โดยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ อาสาจราจร ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จำนวน 451 นาย เป็นประจำทุกวัน และในช่วงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) สำนักเทศกิจได้เพิ่มมาตรการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจคอยเฝ้าระวัง และตรวจตรา กวดขันบริเวณด้านหน้าโรงเรียนไม่ให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าแก่เด็กนักเรียนอีกทางหนึ่ง

        นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาดำเนินการตรวจสอบสภาพผิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างในถนนสายต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ กำชับให้เร่งปรับปรุงถนนและคืนพื้นผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจร