กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

เตรียมพิจารณาแนวทางบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
             นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. กล่าวตามที่ในสื่อออนไลน์มีข้อกังวลกรณีมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะสิ้นสุดสัญญาการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับ กทม. ในเดือนสิงหาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอต่อสัญญาออกไปอีก 10 ปี ว่า กรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลปฯ เพื่อบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เช่น บูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินงานสอดคล้องและให้การสนับสนุนด้วยดีต่อกันทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจการหอศิลปฯ สนับสนุน เสริมสร้าง เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งชุดปัจจุบันเริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะครบวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และต้องรักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ชุดใหม่เสร็จสิ้น

            ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปฯ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น พร้อมชั้นลอยและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น รวมทั้งสิ้น 12 ชั้น พร้อมพื้นที่ต่อเนื่องกับอาคาร แก่มูลนิธิหอศิลปฯ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการให้สิทธิในตัวอาคารหอศิลปฯ โดยศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและกำหนดแนวทางร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ให้มูลนิธิหอศิลปฯ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560 ดังนั้น หากรายรับที่ได้จากการบริหารอาคารของมูลนิธิหอศิลปฯ ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิหอศิลปฯ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านขั้นตอนตามข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา) ให้แก่มูลนิธิหอศิลปฯ ด้วย

 

ทำแนวรั้วไหล่ทางป้องกันลักลอบทิ้งขยะ - สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
            นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบผู้ลักลอบนำขยะและวัสดุเหลือใช้มาวางกองไว้บริเวณที่ว่างริมไหล่ทางถนน 350 บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดคลองครุ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย เข้าจัดเก็บขยะและวัสดุเหลือใช้ พร้อมทำแนวรั้วกั้นป้องกันการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวทันที เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา เฝ้าระวัง และกวดขันไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวอีกต่อไป

 

ย้ายจุดพักขยะออกจากป้ายหยุดรถโดยสาร - กำชับเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะตามเวลาที่กำหนด
               นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนมีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ถนนสาลีรัฐวิภาคว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียน พบจุดพักขยะดังกล่าวเป็นจุดที่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตั้งวางจำหน่ายสินค้าตลอดแนวถนน จึงได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้าที่นำขยะมาทิ้ง พร้อมติดประกาศห้ามทิ้งขยะและย้ายจุดพักขยะออกจากบริเวณป้ายหยุดรถโดยสาร ตลอดจนทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้าจัดเก็บขยะตามกำหนดเวลา โดยรอบแรก ช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น. รอบที่สอง ช่วงเวลา 04.00 - 06.00 น. และรอบที่สาม ช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่