กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง

สร้างความเข้าใจการสร้างอาคารสร้างสุขทุกวัยในพื้นที่เขตหลักสี่
            นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. กล่าวกรณีประชาชนในชุมชนเคหะท่าทราย คัดค้านการรื้อศาลาประชาคมและตลาดนัดชุมชน เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปจัดสร้างเป็นอาคารสร้างสุขทุกวัย และพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 การเคหะแห่งชาติ ได้ส่งมอบโอนพื้นที่ว่างบริเวณศาลาประชาคมโครงการเคหะชุมชนท่าทรายให้กรุงเทพมหานครดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับสนามฟุตบอลของศูนย์เยาวชนหลักสี่ และมีผู้นำพื้นที่ว่างโดยรอบศาลาประชาคมไปจัดตั้งเป็นตลาด และเก็บค่าเช่ากับผู้ค้า โดยไม่มีการขอใช้พื้นที่และผลตอบแทนค่าเช่าที่ได้ ไม่ได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานใด ๆ รวมถึงไม่มีการปรับปรุงดูแลสถานที่ ปล่อยให้เกิดความสกปรก มีขยะมูลฝอย น้ำท่วมขังทั่วพื้นที่ ตลอดจนกีดขวางทางเข้า-ออกอาคารของศูนย์เยาวชนหลักสี่ อีกทั้งมีผู้ร้องเรียนการใช้พื้นที่ของทางราชการ ที่สาธารณะของชุมชน ไปทำตลาดส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะ และการจราจร สำนักงานเขตหลักสี่ จึงมีหนังสือแจ้งผู้จัดการตลาดการเคหะท่าทราย ให้หยุดประกอบกิจการตลาด และขนย้ายแผงค้าออกนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นการดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการตลาด ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดี อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตหลักสี่ มีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับมอบมาจากการเคหะแห่งชาติ นำมาสร้างอาคารศูนย์สร้างสุขทุกวัย ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งจะมีการจัดตั้งตลาดให้ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าเดิมให้มีที่ค้าขาย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย และจัดให้มีพื้นที่สำหรับให้ชุมชนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชนแทนศาลาประชาคมหลังเก่าอีกด้วย

 

เขตดุสิตแก้ไขความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารในซอยองครักษ์ 5
          นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวกรณีประชาชนที่พักอาศัยในซอยองครักษ์ 5 บางกระบือ ถนนสามเสน ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารสูง 5 ชั้น ภายในซอย โดยสร้างชิดขอบรั้ว และเป็นอาคารขนาดใหญ่ในซอยที่แคบ เห็นควรให้ยุติการก่อสร้างว่า เจ้าของอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตดุสิต ให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น พื้นที่ 306 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย แต่ภายหลังการก่อสร้าง ได้รับการร้องเรียน สำนักงานเขตฯ จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบระยะห่างช่วงแนวเสาหน้าอาคารชั้นล่างถึงชั้นหลังคาไม่ถูกต้อง มีการต่อเติมพื้นที่ชั้นลอยเพิ่ม รวมทั้งมีการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ชั้น 2 และ 3 ซึ่งทั้งหมดผิดไปจากแบบที่ได้รับอนุญาต สำนักงานเขตฯ จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างฯ ตามมาตรา 40 (1) คำสั่งห้ามใช้อาคารฯ ตามมาตรา 40 (2) และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงฯ ตามมาตรา 41 (กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต) ต่อมาเจ้าของอาคารได้ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตดุสิต ให้ดัดแปลงอาคารเป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 3 ชั้น ดาดฟ้า พื้นที่ 208.02 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยตามใบอนุญาตอาคาร และตรวจสอบแล้วอาคารดังกล่าวก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ตามการร้องเรียน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ จะควบคุมตรวจสอบให้อาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดำเนินการตามแบบที่ได้รับอนุญาต รวมถึงจะควบคุมให้ติดตั้งผ้าใบป้องกันวัสดุตกหล่นและป้องกันฝุ่นละอองโดยรอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยเคร่งครัด