กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 12 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

 

ตั้งคณะกรรมการกำหนดจุดก่อสร้าง - ปรับปรุงแบบมาตรฐานสะพานลอยให้เหมาะสม
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการทางผังเมืองตั้งข้อสังเกตสะพานลอยหลายแห่งมีการก่อสร้างความกว้างเต็มทางเท้า กทม.ควรปรับแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของเมืองว่า การพิจารณาแนวทางปรับปรุงแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามของกรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทำให้สะพานลอยที่ก่อสร้างในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และกระทบต่อทางเท้า แต่กรุงเทพมหานครได้พยายามลดขนาดของโครงสร้างสะพานลอย รวมทั้งนำหลักการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal Design) มาใช้ปรับปรุงแบบมาตรฐานสะพานลอย เช่น การเปลี่ยนรูปแบบจากบันไดเป็นทางลาด หรือการติดตั้งลิฟท์สำหรับคนพิการ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวแม้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับคนพิการ เด็ก และคนชรา แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความกว้างของทางเท้า รวมทั้งอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณสะพานลอยเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดของความลาดชันของทางลาด ทำให้ระยะของสะพานลอยยาวขึ้น รวมทั้งขนาดของลิฟต์ ทำให้ต้องใช้พื้นที่ทางเท้าเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการดังกล่าวจึงอาจจะยังไม่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งสะพานลอยคนเดินข้ามของกรุงเทพมหานครในจุดที่เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์ด้านกายภาพ คือ บริเวณที่จะก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ต้องมีความกว้างของถนนและทางเท้าที่เหมาะสม และด้านสถิติข้อมูลจราจร ถนนที่จะก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม ต้องเป็นบริเวณที่มีปริมาณคนเดินข้ามและมีปริมาณการจราจรทั้งสองทิศทางที่เหมาะสม เพื่อให้มีทางเท้าที่เพียงพอต่อการเดินเท้าของประชาชน
         ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงหรือยกระดับทางข้ามให้มีความปลอดภัย ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ สัญญาณไฟคนข้ามถนน ป้ายเตือนคนข้ามถนน แผ่นปูพื้นผิวต่างสัมผัส (Warning Block) สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ทดแทนการสร้างสะพานลอยและอุโมงค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความกว้างทางเท้าและภูมิทัศน์ของเมือง ตลอดจนจะพิจารณาสร้างสะพานลอยและอุโมงค์ในบริเวณที่มีความจำเป็นหรือมีความเสี่ยงสูงต่อผู้เดินเท้าเป็นส่วนมาก และจะปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ทั้งคนข้ามถนนและผู้ขับขี่ยานพาหนะสามารถมองเห็นทางข้ามถนนได้อย่างชัดเจน

 

เขตตลิ่งชันจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ วัชพืช ในคลองขุนจันทร์
         นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า ภายในคลองขุนจันทร์ ซอยฉิมพลี 7 เต็มไปด้วยขยะและวัชพืช เกรงจะทำให้น้ำในคลองระบายไม่ทันว่า สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา จัดเก็บขยะในคลองขุนจันทร์ เพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้คลองขุนจันทร์ ได้มีส่วนร่วมรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าว ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงในลำคลองและช่วยสอดส่องดูแล หากพบเห็นขยะมูลฝอยหรือวัชพืชให้แจ้งมายังสำนักงานเขต เพื่อดำเนินการจัดเก็บทันที