กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 24 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

กทม.รณรงค์รักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
          นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอผลสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขภาพ พบประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ลดลง ทั้งยังมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากเมื่อไม่มีอาการป่วยลดลง เหลือเพียงร้อยละ 68.4 ว่า สำนักการแพทย์ได้รณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนให้ยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด และลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่/ร้านค้าต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี รวมถึงรณรงค์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค โดยให้ส่วนราชการในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในบริเวณที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวจับบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ รถเข็นคนไข้ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดประชุมโรงพยาบาลหลักทั้ง 9 แห่ง ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีมีการระบาดรอบใหม่ ทั้งนี้ หากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
          นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หากมีปัจจัยเสี่ยง เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน หากอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคในการบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการผ่อนคลายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่
นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักเทศกิจ ได้จัดชุดตรวจร่วม ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และสำนักงานเขต ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายอนุญาตให้เปิดกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ - เร่งสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เปิดเผยถึง การปรับปรุงและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองภาษีเจริญ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองว่า ที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำ ได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาฟื้นฟูคลองภาษีเจริญ โดยประสานสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อวางแผนการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม ตลอดจนเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี เพื่อรวบรวมน้ำเสียภายในคลองบางกอกใหญ่ที่ไหลเชื่อมต่อมายังคลองภาษีเจริญ โครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียจอมทอง และโครงการระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีใต้ เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่บางส่วนของเขตหนองแขม เขตบางแค และเขตภาษีเจริญที่ตั้งอยู่ทางตอนล่างของคลองภาษีเจริญ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่แล้วเสร็จ จะสามารถรองรับน้ำเสียที่ไหลลงสู่คลองภาษีเจริญในเขตกรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด ขณะเดียวกันได้นำเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย มาทดลองบำบัดน้ำเสียภายในคลอง รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำและภูมิทัศน์ริมฝั่งคลองภาษีเจริญ นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองภาษีเจริญ ควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลและลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนมีจิตสำนึกช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลร่วมกับภาครัฐไม่ให้มีการระบายน้ำเน่าเสียลงในแหล่งน้ำหรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน