กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย : น.ส.สุนิตา ฉลาด (นักศึกษาฝึกงาน) | 5 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

 กทม.บูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์-ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19
       นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม.    กล่าวถึงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕64 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔ ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์เน้นการยึดพื้นที่ (Area Approach) เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุด โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัย เตรียมความพร้อมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จากนั้นดำเนินมาตรการช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดอำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานมาตรการช่วง 7 วันดังกล่าว เพื่อรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวว่า สำนักเทศกิจได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หน่วยงานความมั่นคง และอาสาสมัครอื่น ๆ จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ควบคู่กับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและจุดตรวจความมั่นคงและความปลอดภัยในเส้นทางที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพมหานคร รวมถึงจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของหน่วยงานราชการและเอกชน ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตราพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรม รวมทั้งตรวจสอบจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเรือตรวจการณ์ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางเรือ ตลอดจนดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ

 

 เร่งประสาน กฟน.แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างดับชำรุด
          นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยอินทามระ 1 มีสภาพดับชำรุด ไม่เพียงพอต่อการใช้งานว่า สำนักงานเขตพญาไทได้เร่งประสานการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขกรณีไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดบริเวณซอยอินทามระ 1 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพญาไทจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกวดขันบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

 ทำความสะอาดคราบน้ำมันบนผิวจราจร
          นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่า มีคราบน้ำมันหกเลอะบนผิวการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนนนทรีวิทยา ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วย นั้น สำนักงานเขตยานนาวาได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา โรยทรายดูดซับทำความสะอาดคราบน้ำมันที่หกเลอะบนพื้นผิวจราจรในบริเวณดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้ง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน