กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 13 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

 

เดินหน้าปรับภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว - คลองเปรมประชากร พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลอง
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลาดพร้าว และขอให้ขยายการดำเนินงานไปในคลองอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยริมคลอง อีกทั้งควรหมั่นตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้รุกล้ำริมคลองว่า คลองลาดพร้าวเป็นคลองระบายน้ำสายหลัก ซึ่งเดิมมีบ้านรุกล้ำจำนวนมากและอยู่อาศัยอย่างแออัด ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคูคลองได้ กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมธนารักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าวให้มีความสะอาด สวยงาม โดยรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำคลองและส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเขื่อน ซึ่งปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้ 24.64 กิโลเมตร และก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ ความยาว 23.35 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ส่งมอบ
          ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร พร้อมระบบรวมน้ำเสียและทางเดินหลังเขื่อน แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถึงถนนสรงประภา กับช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภา ถึงถนนแจ้งวัฒนะ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ได้ประกวดราคาแล้ว แต่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางพิจารณา อีกทั้งยังมีแผนจะพัฒนาคลองอื่น ๆ ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน

 

เขตมีนบุรีซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณถนนบึงขวาง
          นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวตามที่ประชาชนแจ้งว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผิวจราจรบริเวณซอยบึงขวาง 3 แยก 12 ถนนบึงขวาง เขตมีนบุรี มีสภาพชำรุด ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร นั้น สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยเทแอสฟัลต์ผสมเสร็จ บดอัดปรับพื้นผิวจราจรให้เรียบแน่นสม่ำเสมอ ไม่มีหลุมบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงที ขณะนี้สามารถสัญจรได้เป็นปกติแล้ว