กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 26 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

 ป้องกันมลพิษในอากาศ - แจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
     นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีเว็บไซต์ aqicn.org ระบุคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ น่าเป็นห่วงว่า ที่ผ่านมา กทม. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 โดยตรวจวัดตามมาตรฐาน Federal Reference Method (FRM) ที่สอดคล้องกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) ขณะเดียวกัน สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์คุณภาพอากาศให้ประชาชนรับทราบแบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com และ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังได้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศใน กทม. และปริมณฑล รวมถึงการตรวจวัดควันดำรถยนต์ทุกประเภทร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การตรวจสอบให้ผู้ประกอบการก่อสร้างอาคาร รถไฟฟ้า ดำเนินมาตรการควบคุมฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องอีกด้วย

 

 แนวทางการบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
     นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยถึงรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่พอใจการแสดงความเห็นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณของ กทม. ว่า คณะกรรมการมูลนิธิ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อำนวยการหอศิลปฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการหอศิลปฯ ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบหมาย ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี โดยประเมินประสิทธิภาพการทำงานทุกปีตามข้อบังคับมูลนิธิฯ การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นสิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ส่วนการตั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นั้น กทม. ไม่มีผู้แทนหรือบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการหอศิลปฯ แต่อย่างใด
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการและการสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปฯ ทาง กทม. มีสัญญาให้สิทธิในตัวอาคารและการบริหารจัดการหอศิลปฯ แก่คณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอศิลปฯ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2554 ปัจจุบันคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่ ได้เข้าบริหารจัดการหอศิลปฯ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562 โดย กทม. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปฯ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย และการดำเนินงานของมูลนิธิ เช่น งบประมาณ การหารายได้ของหอศิลปฯ เป็นต้น

 

 กทม.ให้บริการจัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่
     นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำว่า ที่ผ่านมาสำนักสิ่งแวดล้อมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการรณรงค์นัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในวันที่กำหนด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สถานประกอบการที่อยู่ริมคู คลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ทั้ง 50 สำนักงานเขต ยังได้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่คิดค่าบริการ โดยกำหนดแผนการให้บริการครอบคลุมทั่วพื้นที่ ด้วยการจัดทำตารางกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานประจำปี พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้บริการ รวมทั้งแจ้งประเภทขยะชิ้นใหญ่ที่จัดเก็บ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การแจกใบประกาศสำนักงานเขต แจ้งกำหนดนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ วัสดุรีไซเคิล ขยะอันตราย รวมทั้งสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ของ กทม. การประกาศเสียงตามสายของชุมชน และแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้กำชับให้สำนักงานเขตประสานความร่วมมือกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ร่วมกำหนดแผนการจัดกิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ ให้ประชาชนได้รับทราบกำหนดวัน เวลาที่ชัดเจนล่วงหน้า โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

 

 กทม.บริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร - อำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าและประชาชน
     นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรณี หลังปรับเปลี่ยนการบริหารงานตลาดนัดจตุจักรจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาเป็น กทม. พบมีผู้บุกรุกพื้นผิวการจราจรเพิ่มขึ้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ละเลยการจัดระเบียบและการตรวจสอบสิทธิผู้ค้าว่า ขณะนี้ได้ยกเลิกสัญญาที่ให้เอกชนเข้ารับสัมปทานการบริหารตลาดนัดกลางคืนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักรอยู่ในการบริหารของ รฟท. เมื่อสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เข้ามาบริหารงานต่อจาก รฟท. ได้ดำเนินการตรวจสอบ ไม่พบเอกเชนผู้รับสัมปทานเข้ามาดำเนินกิจการใด ๆ ในตลาดนัดจตุจักร ขณะเดียวกันสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ค้าในทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน โดยมีกลุ่มสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ซึ่งไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มการตรวจตราและตรวจสอบจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ ขณะนี้ กทม. ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเช่ากับการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ได้ทยอยตรวจสอบสิทธิดังกล่าวแล้ว คาดจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้

 

 เขตป้อมปราบฯ ชี้แจงแนวทางจัดระเบียบตั้งแผงค้าโดยรอบวัดสระเกศฯ
     นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. กล่าวกรณีตัวแทนชุมชนบ้านบาตร ระบุได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ จะนำพื้นที่ให้บริษัทเอกชนแบ่งเป็นล็อคขายของในงานประจำปีวันลอยกระทงระหว่างวันที่ 4 - 13 พ.ย. 62 ว่า สำนักงานเขตฯ ไม่มีนโยบายให้เอกชนดำเนินการเช่าบริเวณถนนบริพัตรเพื่อจัดงานภูเขาทองเนื่องจากตรวจสอบแล้วบริเวณดังกล่าวเป็นถนนสาธารณะและยังเป็นที่ตั้งของสถานีดับเพลิงภูเขาทอง หากมีการปิดการจราจร อาจทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ โดยมีมติที่ประชุม ไม่ให้มีการจัดงานและปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว และให้วัดสระเกศจัดงานประจำปีในพื้นที่ของวัดสระเกศเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ตั้งแผงค้าบริเวณที่สาธารณะโดยรอบ