กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

เตรียมพัฒนาปรับภูมิทัศน์คลองหลอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ - รักษาคุณภาพน้ำในคลองไม่เน่าเสีย
            นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงคลอง คูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวว่า ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า ไฟประดับ สะพานข้ามคลอง และปลูกต้นไม้ตลอดแนวให้ความร่มรื่น พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และได้จัดเป็นถนนคนเดินในวันหยุด นอกจากนั้น ยังจะขอจัดสรรงบประมาณปี 2565 มาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพิ่มเติม โดยปรับปรุงผนังกันดิน ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาคุณภาพน้ำ ส่วนการปรับปรุงสภาพน้ำในคลองในเบื้องต้นสำนักการระบายน้ำได้ขุดลอกดินเลนและจัดการผันน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเปลี่ยนถ่ายน้ำเดิมเป็นประจำ เพื่อให้สภาพน้ำในคลองไม่เน่าเสีย ทั้งนี้ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดอยู่ประเภทคลองอนุรักษ์ มีความกว้างคลองประมาณ 10 - 12 เมตร ความยาวคลองประมาณ 1,700 เมตร ปลายด้านเหนือเชื่อมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา (ปิ่นเกล้า) และปลายคลองด้านทิศใต้เชื่อมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองตลาด) มีประตูระบายน้ำควบคุมระดับน้ำทั้งสองด้าน ลักษณะเขื่อนเดิมเป็นชนิดกำแพงอิฐก่อโบราณ โดยตลอดคลองจะผ่านสถานที่สำคัญ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม อนุสาวรีย์หมู สวนสราญรมย์ ตลาดยอดพิมาน วัดราชนัดดาฯ และวัดราชบพิตรฯ

 

ตั้ง คกก.สอบสวนข้อเท็จจริงเทศกิจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - กำชับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
           นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวกรณีมีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคันนายาวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตคันนายาวได้กำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน รวมทั้งจัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเป็นประจำทุกเดือน มิให้ใช้ตำแหน่งทางราชการเรียกรับผลประโยชน์ หรือกระทำการอื่นใดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตลอดจนมอบหมายผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่กำกับดูแล รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจให้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เทศกิจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ สำนักงานเขตคันนายาวได้รับเรื่อง พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ข้าราชการรายดังกล่าวมาปฏิบัติราชการฝ่ายปกครอง เพื่อให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทศกิจชำนาญงานในระหว่างที่ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง


           นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวเพิ่มเติมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทศกิจว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจมีบทบาทและอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานครเป็นประจำ เพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย พร้อมทั้งให้ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ตลอดจนดำรงการปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นข้าราชการที่ดี

 

ปิดปรับปรุงทางเท้าริมคลองหนึ่งตะวันตกชั่วคราว - เตรียมซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
           นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบปัญหาทางเท้าริมคลองหนึ่งตะวันตก ข้างโรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ มีสภาพชำรุด นั้น สำนักงานเขตคลองสามวาได้ปิดปรับปรุงทางเท้าริมคลองหนึ่งตะวันตกชั่วคราว โดยปิดทางเข้า-ออก เตรียมซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่