กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 27 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เสนอความคิดเห็นระบุพื้นที่ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำของไทยควรจัดทำแก้มลิงและระบบท่อใต้ดิน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมว่า กทม. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยดำเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาระบบท่อระบายน้ำ โดยเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) ในถนนสายหลัก เช่น ถนนสุขุมวิท ถนนเอกมัย ถนนศรีอยุธยา ถนนเยาวราช ถนนพหลโยธิน 2) พัฒนาระบบคลอง โดยเพิ่มความกว้างคลองระบายน้ำสายหลักและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เช่น คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร 3) พัฒนาระบบระบายน้ำ โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 โครงการ คือ อุโมงค์ระบายน้ำประชาราษฎร์สาย 2 อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน อุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้า อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง คือ อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน รวมถึงมีแผนพัฒนาเพิ่มอีก 4 แห่ง คือ อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร อุโมงค์ระบายน้ำคลองภาษีเจริญ อุโมงค์ระบายน้ำพระรามเก้าส่วนต่อขยาย อุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี และ 4) พัฒนาแก้มลิงและธนาคารน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นตลิ่ง โดยเสริมความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้สูงขึ้นจากเดิมที่ +2.50 เป็น +3.00 ถึง +3.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พร้อมตรวจสอบความแข็งแรงและซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมในจุดที่ชำรุดเป็นประจำทุกปี อีกทั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากได้เสริมความสูงของแนวป้องกันน้ำท่วมด้วยกระสอบทรายอีก 50 เซนติเมตร

สสล.วางแผนทดลองติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ PM2.5
          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีเอกชนเสนอการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งเป็นนวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า กทม. ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการควบคุมฝุ่นละออง PM2.5 ที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ เพื่อดักจับฝุ่นและล้างถนนทุกวันในช่วงเกิดวิกฤตฝุ่นละอองและในบริเวณพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำรอบโครงการก่อสร้างอาคารและรถไฟฟ้า
          สำหรับแผนการทดลองติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูง ที่ กทม. ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน คาดจะนำไปทดลองติดตั้งบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าสยาม ทางเข้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกรองฝุ่นละออง โดยจะตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งในช่วงก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 หอสูง หากได้ผลดี กทม. จะขอความร่วมมือภาคเอกชน โดยเฉพาะอาคารสูง ห้างสรรพสินค้าและสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนต่อไป

แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน - ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ กทม.
          นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า เนื่องจากชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาพื้นที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาในที่ดินทำกินของประชาชน จึงได้มีการดำเนินโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 2559 โดยมีแผนการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน ประกอบด้วย 1) ฟื้นฟูป่าชายเลน จำนวน 3,000 ไร่ เน้นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) จัดทำพื้นที่ปลูกป่า จากชายฝั่งออกไปสู่ทะเล โดยการปักไม้ไผ่กันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 4 ชั้น ชั้นละ 282,000 ลำ 3) จัดหาพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ต้นโกงกาง แสม ด้วยการเพาะพันธุ์เพิ่มและจัดซื้อจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำมาปลูกให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง และ 4) สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานครต่อไป