กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย : น.ส.วิลาสินี กาลา (นักศึกษาฝึกงาน) | 2 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

กทม.ชะลอก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ห้ามมิให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฉพาะแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ปัจจุบันโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ ยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนโครงการฯ และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามมิให้ดำเนินโครงการฯ กทม.จึงได้ชะลอโครงการฯ ตามคำสั่งศาลปกครองกลางตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.63 อย่างไรก็ตาม ภายหลังศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 มี.ค.64 ยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งห้ามมิให้ กทม.ดำเนินโครงการฯ เฉพาะแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 ฝั่งตะวันออก จากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทาน สามเสน ระยะทาง 2.99 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ฝั่งตะวันตก จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ระยะทาง 3.20 กิโลเมตร กทม.ก็จะชะลอการดำเนินโครงการฯ ต่อไป ยืนยันที่ผ่านมา กทม.มีความตั้งใจจะดำเนินโครงการฯ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดครอบคลุมทุกข้อกังวลของประชาชน ตลอดจนดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่มาจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้มีภูมิทัศน์ที่น่ามอง และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยมีแผนการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) การชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้จัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเท่าเทียม โดย กทม.ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชุดต่าง ๆ จัดทำรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ครอบคลุมแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอื่น ๆ ทั้งด้านผังเมือง ระบบระบายน้ำ สิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 12 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา (2) แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน (3) แผนงานพัฒนาท่าเรือ (4) แผนงานพัฒนาศาลาท่าน้ำ (5) แผนงานพัฒนาพื้นที่บริการสาธารณะ (6) แผนงานพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ (7) แผนงานปรับปรุงพื้นที่แนวคูคลองประวัติศาสตร์ (8) แผนงานพัฒนาพื้นที่ชุมชน (9) แผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ศาสนสถาน (10) แผนงานการพัฒนาพื้นที่นันทนาการและสวนสาธารณะริมน้ำ (11) แผนงานพัฒนาจุดหมายตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ (12) แผนงานพัฒนาสะพานคนเดิน ในระยะแรกมีแผนจะดำเนินการนำร่องจากสะพานพระราม 7 - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนที่ 1 - 6 ประกอบด้วย การก่อสร้างทางเดินทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างและซ่อมแซมแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมให้สมบูรณ์ สร้างท่าเรือโดยสารทดแทนของเดิมทั้งหมด สร้างศาลาท่าน้ำหน้าศาสนสถานและพื้นที่บริการสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับจอดรถจักรยาน หรือให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์และจุดให้บริการฉุกเฉิน ตลอดจนปรับปรุงถนน หรือซอย เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากริมน้ำสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนสามเสน และถนนจรัญสนิทวงศ์