กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 11 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

กทม.แก้ไขปัญหาทางเท้าถนนสาทร ซอย 5
           นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงมาตรฐานการทำงานร่วมกันระหว่าง กทม.กับหน่วยงานสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ต้องมีการทำงานบนทางเท้าว่า ที่ผ่านมาการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าของ กทม.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค โดยประสานการรื้อย้ายงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ร่วมกับโครงการของ กทม. ไปในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน ส่วนกรณีหน่วยงานสาธารณูปโภคที่จะเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างภายหลัง จะต้องได้รับอนุญาตจาก กทม. ก่อนดำเนินการ และจะต้องดำเนินการตามรูปแบบที่ กทม. กำหนด หากหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือมีปัญหาสภาพหน้างานไม่เรียบร้อย จะแจ้งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และระงับการก่อสร้างเฉพาะโครงการ รวมถึงระงับการอนุญาตรายถัดไปของหน่วยงานนั้น ๆ

           นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวตามที่ในสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพการขุดทางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 แล้วซ่อมกลับคืนไม่ดีว่า การขุดทางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 เป็นการขุดพื้นทางเท้า เพื่อวางท่อร้อยสายไฟฟ้าเข้าบรรจบกระแสไฟฟ้ากับป้ายโฆษณาที่ให้สิทธิกับบริษัทในการดูแลและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทแจ้งว่า การวางท่อร้อยสายไฟฟ้ายังไม่แล้วเสร็จ แต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก จึงได้คืนพื้นทางเท้าให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไปก่อน และเมื่อการว่างท่อร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ จะคืนพื้นทางเท้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม จะเร่งรัดบริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในระหว่างการขุดพื้นหรือก่อสร้างจะประสานให้บริษัทติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์วันเวลาดำเนินการให้ประชาชนรับทราบได้อย่างชัดเจน
นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า กรณีดังกล่าว สำนักงานเขตสาทรได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดบริการเร่งด่วน (หน่วยเบสท์) ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาฟุตบาททางเท้าบริเวณถนนสาทร ซอย 5 โดยเบื้องต้นได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัย

 

 

จัดเก็บสายสื่อสาร - ตัดแต่งกิ่งไม้เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
             นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวภายหลังลงพื้นที่แก้ปัญหาสายไฟฟ้าห้อยระโยงระยาง อีกทั้งมีกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าบริเวณหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแยกประดิพัทธ์ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์เข้าจัดเก็บสายสื่อสารรกรุงรังในเบื้องต้น และจะประสานการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการต่อไป นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 

 

พัฒนาพื้นที่ - ทำความสะอาดริมคลองวัดดีดวดป้องกันสัตว์มีพิษ
            นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. กล่าวกรณีบริเวณคลองวัดดีดวด มีต้นหญ้าและวัชพืชขึ้นรก อาจเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาพื้นที่ ดายหญ้า ทำความสะอาดทั่วบริเวณคลองวัดดีดวด เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่าง ๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา ดำเนินการดูดเลน จัดเก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหลในคลองวัดดีดวด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว