กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 14 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 84 ครั้ง

กทม.จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ เดือน ก.ย.63 ตามกำหนด
          นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม. เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการของกรุงเทพมหานครว่า ที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานครให้สำนักงานเขต โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ภายในวันที่ 10 ของเดือน และเดือนกันยายน 2563 ซึ่งในปี 2563 กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 835,373 คน เป็นเงิน 545,460,400 บาท และผลการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 89,329 คน เป็นเงิน 71,639,200 บาท นอกจากนั้น สำนักพัฒนาสังคม ยังได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขต กำชับให้ประชาสัมพันธ์การรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมถึงขั้นตอนการจดทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรับลงทะเบียนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 รวมถึงประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/ อีกด้วย