กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันพุธที่ 9 กันยายน 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 9 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

บูรณาการความร่วมมือฟื้นฟูคลองแสนแสบ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน
          นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนในส่วนที่ กทม. ดำเนินการว่า กรุงเทพมหานคร ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำมาตรการฟื้นฟูคลองแสนแสบภายใต้โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ (คลองผดุงกรุงเกษมและคลองแสนแสบ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยครอบคลุมภารกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำ การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ภายในคลอง การทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งคลอง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งคลอง และการพัฒนา/ขยายผลพื้นที่ชุมชนริมฝั่งคลองต้นแบบ ขณะเดียวกันได้มีแผนการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่คลองแสนแสบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้คลอง ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่าง ๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนจัดทำแผนการดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจำทุกปี เช่น โครงการเก็บขยะทางน้ำและหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำ โครงการเปิดทางน้ำไหล โครงการรักษาความสะอาดคูคลอง โครงการจัดเก็บผักตบชวา เป็นต้น

          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมได้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ทิ้งขยะในแม่น้ำคูคลองและที่สาธารณะ เพื่อยกระดับชุมชนที่อยู่ริมคลองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ขณะเดียวกันได้ดำเนินโครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ยังได้มีหนังสือแจ้งประกาศของกรมเจ้าท่า เรื่องประกาศเตือนห้ามเท ทิ้ง ขยะมูลฝอย น้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแหล่งน้ำสาธารณะหรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เพื่อให้สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ลงในแม่น้ำ และคู คลอง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาให้แม่น้ำเจ้าพระยา สะอาด สวยงาม และปลอดภัยอีกด้วย

 

ประสาน รฟม. ร่วมบำรุงรักษาผิวจราจรแยกพัฒนาการ เพิ่มความสะดวกในการสัญจร
           นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมผิวจราจรถนนศรีนครินทร์บริเวณแยกพัฒนาการที่เกิดการยุบตัว ซึ่งมีข้อวิจารณ์โดยระบุการซ่อมด้วยการเทยางมะตอยบริเวณขอบแผ่นเหล็กที่เป็นเนินขึ้นมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ว่า สำนักการโยธา ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรณีเกิดหลุมในถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกพัฒนาการ พบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการนำแผ่นเหล็กปิดทับหลุมและใช้แอสฟัลต์ผสมเย็นปิดทับรอบแผ่นเหล็ก เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้ในทันที ทั้งนี้ในบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างและรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในถนนศรีนครินทร์ อาจเป็นสาเหตุให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร สำนักการโยธา โดยกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับ รฟม. ในการบำรุงรักษาผิวจราจรชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ รฟม. จะคืนสภาพผิวจราจรอีกครั้งภายหลังจากก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ