กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 16 พฤศจิกายน 2563 | จำนวนเข้าชม 56 ครั้ง

กทม.ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์การเรียน - สร้างคิวอาร์โค้ดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียนรู้
          นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีผู้ปกครองแสดงความกังวลกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังนักเรียนหนักเกินมาตรฐาน เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายว่า ที่ผ่านมา สำนักการศึกษาได้กำชับโรงเรียนในสังกัด กทม. ให้จัดตารางการเรียนให้นักเรียนอย่างเหมาะสม และต้องคำนึงถึงสุขภาพของนักเรียน โดยเมื่อบรรจุหนังสือและสมุดลงในกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังเรียบร้อยตามตารางการเรียนแล้ว น้ำหนักกระเป๋าต้องเหมาะสม ไม่เกินมาตรฐานที่จะส่งผลให้เป็นภาระสำหรับนักเรียน ขณะเดียวกันได้ติดตั้งตู้หนังสือ (Locker) รวมถึงกำหนดพื้นที่จัดเก็บหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไว้ที่โรงเรียน เพื่อลดภาระเด็กนักเรียน นอกจากนั้น ยังได้จัดทำหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำคิวอาร์โค้ดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักการศึกษาและเวียนแจ้งสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียน ตลอดจนเป็นการลดการนำหนังสือที่เป็นเอกสารมาโรงเรียนอีกด้วย

 

พัฒนาพื้นที่ริมคลองสาธารณะ - ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองให้ใสสะอาด
          นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองสาธารณะในกรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ เพื่อฟื้นฟูและเดินหน้าพัฒนาบริเวณพื้นที่โดยรอบคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่อนุรักษ์วัฒนธรรม โดยจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองคูเมืองเดิมและคลองหลอดวัดราชบพิธให้มีความใสสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง ให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย เป็นแหล่งชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ อาทิ ทีมงานแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกาะรัตนโกสินทร์ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชนย่านต่าง ๆ รวมไปถึงหน่วยงานสาธารณูปโภคในการร่วมกันจัดทำรูปแบบและโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอของบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

 

กวดขันการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
         นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ถูกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จอดรถหน้าร้านหนังสือริมขอบฟ้าและลงมาเตะบริเวณขาของนักเรียน จนล้มลงได้รับบาดเจ็บว่า สำนักงานเขตพระนครได้เรียกผู้กระทำผิดรายดังกล่าว มาเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 17 (2) จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าในอัตราโทษสูงสุด 5,000 บาท ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดกวดขันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อาทิ จัดชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนราชดำเนินกลาง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทั้งกลางวันและกลางคืน จัดชุดสายตรวจเทศกิจเคลื่อนที่เร็ว เข้าตรวจสอบบริเวณโรงเรียน ชุมชน และแหล่งที่มีประชาชนใช้ทางเท้าจำนวนมาก รวมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งโทษปรับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทั้งนี้ หากพบผู้กระทำความผิดจะจับกุมและเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดทุกราย รวมถึงให้รางวัลนำจับครึ่งหนึ่งสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิดด้วย
ด้าน นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่ทางเท้าสาธารณะว่า ที่ผ่านมา กทม.ได้จัดชุดสายตรวจเทศกิจออกตระเวนพื้นที่ ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย กวดขันมิให้มีการฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าในถนนต่าง ๆ ซึ่งจากการดำเนินการในห้วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าได้ 36,207 ราย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกสำนักงานเขตยังคงปฏิบัติหน้าที่กวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง รวมถึงได้บูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแล รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสามารถแจ้งเบาะแสของผู้ขับขี่รถบนทางเท้า ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เทศกิจ หรือ www.bangkok.go.th/reward Line@ : ebn 6703 w Facebook สำนักเทศกิจ และที่ฝ่ายเทศกิจทั้ง 50 เขต เมื่อได้เปรียบเทียบปรับผู้ทำผิดตามที่แจ้งเบาะแสแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับด้วย