โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จเกินเป้าหลายโครงการ

เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

     (24 มิ.ย. 63) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2563โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการระบายน้ำ สำนักการแพทย์ สำนักการศึกษา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักเทศกิจ ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

     รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 376/2562 ลงวันที่ 8 ก.พ. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ   ต่อมากรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งที่ 2516/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค. 62 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 376/2562 โดยได้เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องจากมีประธานคณะกรรมการฯ บางท่านเกษียณอายุราชการ โดยได้เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้เชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องมาประชุม  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ

     ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับรัฐบาล  ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมที่คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เสนอเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในระดับรัฐบาล จำนวน 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ และโครงการบางส่วนประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติฯ มีเป้าหมายดำเนินงานตรวจคัดกรองกลุ่มอาการสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน  10,000   ราย และขยายเครือข่ายการดำเนินงาน “คลินิกผู้สูงอายุครบวงจร” ไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข  ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 ตรวจคัดกรองกลุ่มอาการสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 24,461 ราย และขยายเครือข่ายการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุครบวงจร โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จำนวน 21 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 แห่ง 2.โครงการการผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีเป้าหมายผลิตหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น โดยการอ่านหนังสือบันทึกหนังสือเสียงถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามมาตรฐานของมูลนิธิคนตาบอดไทย และจัดส่งให้ห้องสมุดคนตาบอดฯ มูลนิธิตาบอดไทย จำนวน 100 เล่ม  ผลการดำนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านหนังสือแล้วเสร็จ และส่งมอบไฟล์เสียงให้มูลนิธิคนตาบอดไทย จำนวน 114 เล่ม  3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบันได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำคะแนนคัดแยกไปตามระดับ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน  50  เขต เฉลิมพระเกียรติฯ มีถนนที่ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งสิ้น 66 ถนน 104 เส้นทาง ปัจจุบันดำเนินการพัฒนาฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำป้ายโครงการฯ และ โครงการพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมฯ  ซึ่งกำหนดดำเนินโครงการถึงวันที่ 16 ก.ย. 63

     สำหรับกิจกรรมหรือโครงการ ระดับที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเสนอและโครงการจิตอาสาที่กรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้น มากกว่า 100,000 ต้น ในพื้นที่ว่างสาธารณะ สวนสาธารณะ หน่วยงานราชการต่าง ๆ พื้นที่หน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียน ศาสนสถานต่างๆ และชายทะเลบางขุนเทียน ปัจจุบันได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นไปแล้วกว่า 108,000 ต้น 2.โครงการพัฒนาลำน้ำคลองเปรมประชากร เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกรุงเทพมหานครได้นำโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ ถึงบริเวณหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 581 เมตร  มาดำเนินการเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และโครงการที่ 3 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินงาน ได้แก่ โครงการปลูกต้นไม้ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกให้ “ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า” เข้าร่วมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 2,562 ต้น ตลอดสองข้างทาง ระยะทางรวม 12 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยพรรณไม้เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม โดยขอรับการสนับสนุนต้นรวงผึ้งจากภาคเอกชน ปัจจุบันได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ขนาดความสูง 1.5 - 2 เมตร แล้ว จำนวน 1,530 ต้น และบำรุงรักษา โดยการให้น้ำ ใส่ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช ตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม สวยงาม และปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยคลุมดินบริเวณโคนต้นรวงผึ้งทุกต้น

     ในส่วนระดับที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินงานโดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเปิดรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลกลาง  โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร เป้าหมายรับบริจาคโลหิต จำนวน 6,900 ยูนิต  ผลการดำเนินงานถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 รับบริจาคโลหิตได้ทั้งสิ้น 7,743 ยูนิต 2. โครงการเจริญจิตภาวนา และบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรุงเทพมหานครได้ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตามโครงการเจริญจิตภาวนา และบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนัก ส่วนราชการในสังกัด    สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ  ตั้งแต่เดือน พ.ค. 62 - พ.ค. 63 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,960 กิจกรรม จำแนกได้ ดังนี้ กิจกรรมเจริญจิตภาวนา จำนวน 1,605 กิจกรรม  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 7,355 กิจกรรม

     รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการแล้วเสร็จแล้วหลายโครงการหรือกิจกรรม โดยโครงการหรือกิจกรรมจำนวนไม่น้อยประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงาน ทุ่มเทการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสมดังพระราชประสงค์ต่อไป

--------------------------

อัลบั้มภาพ