กทม.มอบเข็มเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" บนต.รุ่นที่ 34 - 35 พัฒนาประสิทธิภาพนักบริหารกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 10 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 110 ครั้ง

         (10 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35 จำนวน 123 คน โดยมีนางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร วิทยากรที่ปรึกษา ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

          กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหานครระดับต้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และประสบการณ์ด้านการบริหารเมือง ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติที่ดี สำหรับการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งได้สร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายการทำงานกับหน่วยงานต่างสังกัดตามบทบาทหน้าที่ของนักบริหารมหานครระดับต้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวนทั้งสิ้น 123 คน เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 119 คน และข้าราชการ พนักงานหน่วยงานต่างสังกัดจากการประปานครหลวง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมจำนวน 4 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างเดือน พ.ย. 61 – มี.ค. 62 และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ เอาใจใส่ในกิจกรรมการฝึกอบรมและปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ในหลักสูตรได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการศึกษาในแต่ละรุ่น ซึ่งได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยในรุ่นที่ 34 ได้จัดทำรายงานการศึกษาในเรื่อง "การยกระดับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครสู่สากล (Vibrant park of Asia) : กรณีศึกษาสวนลุมพินี" และรุ่นที่ 35 ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่อง "การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ" โดยนำเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติม และสถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการนำเสนอผลการเรียนรู้ดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ให้แก่สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักพัฒนาสังคม สำหรับการนำไปปรับใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนางานของกรุงเทพมหานครต่อไป

 

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกท่าน ทั้งจากสังกัดกรุงเทพมหานครและจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น เป็นหลักสูตรการพัฒนานักบริหารที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญยิ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนานักบริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการบริหาร สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล มีภาวะผู้นำและทักษะในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความพร้อมในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตามเป้าหมาย สามารถประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการได้เริ่มพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะสร้างประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ประชาชน และสังคมโดยรวม

--------- (สกณธ์ . . . สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ