มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เน้นสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดทุกภาคส่วน

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 25 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 237 ครั้ง

          (25 มิ.ย. 62) เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานและชุมชนดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนำกล่าวปฏิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตหลักสี่ ผู้แทนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ผู้แทนชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองทัพภาคที่ 1 รวมจำนวน 1,200 คน ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนทั้ง 2,066 ชุมชน 50 เขต และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดจำนวน 11,173 คน อาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 34 แห่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงดำเนินการประกวดผลการดำเนินงานชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา รวมทั้งคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ชุมชน อาสาสมัครฯ และหน่วยงานภาคีได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแสดงศักยภาพของตนเองในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ การป้องกัน การเฝ้าระวัง การค้นหาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ การแสดงดนตรีจากวง 24 Soul ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้เวลาว่างร่วมกัน การแสดงจากสมาชิกโครงการ To Be Number One และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร เรื่อง “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
-------------------------- (นักบุญ... สปส./ปชส.สนอ./ทวิวัฒน์... นศ.ฝึกงาน รายงาน)

อัลบั้มภาพ