ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 1 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 220 ครั้ง

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป และผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 และขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2563 ไปรอบหนึ่งแล้วนั้น

         แต่เนื่องจากข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและขอข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย และประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับปีภาษี พ.ศ.2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคำนวณภาษีและจัดทำแบบแสดงคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

         ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแจ้งประเมินภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กรุงเทพมหานคร จึงได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 1.ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี จากก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 2.ขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2563


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)