เร่งรัดเชื่อมโยงระบบ Linkage Center ของ กทม. อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง

เร่งรัดเชื่อมโยงระบบ Linkage Center ของ กทม. อำนวยความสะดวกให้ประชาชน

        (26 มิ.ย.63) ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการ กทม. : เวลา 09.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนผ่านระบบ Linkage Center ของ กทม. ครั้งที่ 1/2563

        ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมการใช้ฐานข้อมูลเอกสารราชการที่ให้บริการประชาชนผ่าน Linkage Center ภาครัฐ แทนการเรียกใช้สำเนาเอกสารราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มี.ค. 59 และวันที่ 4 ก.ค. 60 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ โดยให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประซาชนและให้ส่วนราชการจัดทำฐานข้อมูลตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่รายชื่อฐานข้อมูลที่เปิดให้เชื่อมโยงผ่านระบบแล้ว 154 ฐานข้อมูล

        นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน เร่งสำรวจข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ และเตรียมนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในอนาคต รวมทั้งให้สำรวจความต้องการของหน่วยงานในสังกัดว่ามีความต้องการข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานใด เพื่อให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานหน่วยงานเจ้าของระบบเพื่อเชื่อมต่อระบบ รวมทั้งจัดทำแผน และรายละเอียดเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบและเตรียมดำเนินการต่อไป

-------------------

อัลบั้มภาพ